Friday, 19 July 2024
Ads by

ހުޅުމާލޭގައި ދެ މިސްކިތް އިމާރާތް ކުރަން ބޭނުންވާ ބިން ހަވާލުކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގައި ދެ މިސްކިތް އިމާރާތް ކުރަން ބޭނުންވާ ބިން ހަވާލުކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގައި ދެ މިސްކިތް އިމާރާތް ކުރަން ބޭނުންވާ ބިން ހަވާލުކުރުމުގެ އެެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން - ފޮޓޯ:އެޗްޑީސީ

ހުޅުމާލޭގައި ދެ މިސްކިތް ބިނާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބިން ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

އެޗްޑީސީން މިއަދު ބުނީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އާ ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ ހުޅުމާލެ ތިންވަނަ ފިޔަވަހީގައި ބިނާކުރާ ފުރަތަމަ މިސްކިތަށް ބޭނުންވާ ބިމާއި ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އިމާރާތްކުރާ މިސްކިތަކަށް ބޭނުންވާ ބިން ކަމަށެވެ.

މިސްކިތް ބިނާކުރުމަށް ބިން ހަވާލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި އެޗްޑީސީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ ކޯޕަރޭޝަނުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު އިބްރާހިމް ފަޒުލް ރަޝީދެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރައްވާފައި ވަނީ މިނިސްޓަރ ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދެވެ.

މިސްކިތް ބިނާކުރަން ތިންވަނަ ފިޔަވަހިން ދޫކޮށްފައި ވަނީ 21،952 އަކަފޫޓުގެ ބިމެކެވެ. އަދި ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ދޫކުރީ 27،920 އަކަފޫޓުގެ ބިމެކެވެ.

ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ އާބާދީއަށް ބޭނުންވާ ހިދުމަތްތަކާއި ވަސީލަތްތައް ފުރިހަމަކޮށްދިނުމަށް އެ ކޯޕަރޭޝަނުން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެޗްޑީސީން ބުނެއެވެ.

މިފަހުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ހިޔާ ސަރަހައްދުގައި މިސްކިތެއް އިމާރާތް ކުރުމަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކާ ހަވާލުކޮށްފައެވެ. ނިމިދިޔަ ރަމަޟާން މަހު ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ދާއިމީ މިސްކިތެއް ހުޅުވާފައިވެއެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
Ads by
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި