Wednesday, 24 July 2024
Ads by

އުރީދޫ އާއެކު ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ފިތުރު އީދުގެ ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް

އުރީދޫ އާއެކު ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ފިތުރު އީދުގެ ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް

ފިތުރު އީދު ދުވަހު އުރީދޫން ބޭއްވި އީދު ސައި ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ:އުރީދޫ

މި އަހަރުގެ ފިތުރު އީދާ ގުޅުވައިގެން ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އާ ގުޅިގެން ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

އުރީދޫން ބުނީ މިއީ މުޖުތަމައުގައި އުފާފާޅުކުރުމާއި އެއްބައިވަންތަކަން އިތުރު ކުރުމަށް ބޭއްވުނު ހަރަކާތްތަކެއް ކަމަށެވެ.

  • ބޯކިބާ ބެހުން – މާލެ އަދި ހުޅުމާލެ

ކޮންމެ އީދެއްގައި އުރީދޫގެ ފަރާތުން ކުރިއަށްގެންދާ އީދު ބޯކިބާ ބެހުން މި ފިތުރު އީދުގައި ވެސް މާލެ އަދި ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށްދިޔައެވެ. މިއީ އީދުގައި ޒަމާނުއްސުރެ ސަޔަށް ބޯކިބާ ކެއުމުގެ އާދަ އާ ގުޅުވައިގެން އުރީދޫން ކުރިއަށް ގެންދާ ހަރަކާތެކެވެ.

  • އީދު ހަދިޔާ ބެހުން

މި އަހަރު ވެސް ކުޑަކުދިންނަށް އުރީދޫގެ ފަރާތުން އީދު ހަދިޔާ ބެހުން ކުރިއަށް ގެންދިޔައެވެ.

  • އީދު ސައި – އެޗްޑީސީ އާއެކު

އެޗްޑީސީ އާ ގުޅިގެން ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އީދު ސައި ހަރަކާތް އީދު ދުވަހުގެ ހެނދުނު ވަނީ ބާއްވާފައެވެ.

  • ކްލަބު ހުޅު އަދި އުރީދޫ ގުޅިގެން ބޭއްވުނު ފެންކުޅި އަދި ވާދެމުން

ކްލަބު ހުޅުގެ ފަރާތުން ހުޅުމާލެ ހުޅު ބީޗު ސަރަހައްދުގައި ފެންކުޅި، ވާދެމުން އަދި ކުޑަކުދިންގެ ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިމެނޭހެން ފޯރިގަދަ ހަރަކާތެއް ބޭއްވިއެވެ.

  • ހުޅުމާލެ ކޮމިއުނިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސޮސައިޓީގެ އީދު ސައި

ހުޅުމާލެ ކޮމިއުނިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސޮސައިޓީގެ އީދު ސައި އީދު ނަމާދަށް ފަހު ހިޔާ ޓަވަރު ސަރަހައްދުގައި ވަނީ ބާއްވާފައެވެ.

  • މަޑުއްވަރީ މައިސްޓްރޯ ކަޕް – މެއިން ޕާޓްނަރ

މ. މަޑުއްވަރީގައި ބޭއްވި މަޑުއްވަރީ މައިސްޓްރޯ ކަޕްގެ މެއިން ޕާޓްނަރަކީ އުރީދޫއެވެ. މިއީ މަޑުއްވަރީގެ އީދު ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު އެއް ހަރަކާތެވެ.

  • މިލަންދޫ ކައުންސިލް ކަޕް – ބްރޮންޒް ޕާޓްނަރ

ށ. މިލަންދޫ ކައުންސިލް ކަޕްގެ ބްރޮންޒް ޕާޓްނަރަކީ އުރީދޫއެވެ. ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތްތަކަކީ ގިނައިން އީދާ ދިމާކޮށް ބޭއްވޭ ހަރަކާތެކެވެ.

  • ކުޑަރިކިލު ފުޓްސަލް މުބާރާތް – ޑިޖިޓަލް ޕާޓްނަރ

ކުޑަރިކިލު ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޑިޖިޓަލް ޕާޓްނަރަކީ އުރީދޫއެވެ. މި މުބާރާތަކީ އެ ރަށުގައި ބޭއްވި ވަރަށް ފޯރިގަދަ މުބާރާތެކެވެ.

  • އޭދަފުށި ފުޓްސަލް ކަޕް – ޓައިޓަލް ސްޕޮންސަރ

އޭދަފުށި ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޓައިޓަލް ސްޕޮންސަރަކީ އުރީދޫއެވެ. މިއީ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބުނު މުބާރާތެކެވެ.

އުރީދޫއަކީ އަބަދުވެސް މުޖުތަމައުގައި ބާއްވާ މިފަދަ އިޖުތިމާއީ ހަރަކާތްތަކަށް ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ ކުންފުންޏެކެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
Majlis_majilis4
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ބަންގީގެ އަޑު އިއްވަން ފަށައިފި
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
Ads by
މަގުބޫލު
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!