Monday, 22 July 2024
Ads by

މުޅި އަތޮޅާ އަދި ނިލަންދޫގެ ތަރައްގީއަށް އެންމެ މުހިންމު ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސް މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

މުޅި އަތޮޅާ އަދި ނިލަންދޫގެ ތަރައްގީއަށް އެންމެ މުހިންމު ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސް މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

ރައީސް މުޢިއްޒު ފ. އަތޮޅު ކައުންސިލާ އަދި ނިލަންދޫ ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން - ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް

މުޅި ފ. އަތޮޅާ އަދި ނިލަންދޫގެ ތަރައްގީއަށް އެންމެ މުހިންމު ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު މަޝްވަރާކުރައްވައިފިއެވެ.

ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލާ އަދި ނިލަންދޫ ކައުންސިލާ އެކު ނިލަންދޫ އަންހެނުންގެ މަރުކަޒުގައި ރޭ ބޭއްވެވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ކައުންސިލުން ވަނީ އެ ރަށުގެ އެއަރޕޯޓުގެ މަޝްރޫއަކީ ރަށަށް އާރޯކަން ގެނެސްދޭނެ މަޝްރޫއެއްކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އަދި އެ މަސައްކަތް އަވަހަށް ނިންމަވައިދެއްވުމަށް ކައުންސިލުން ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރެއްވި ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ރަށުގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމު މަރާމާތަށް ބޭނުންވެފައިވާތީ އެކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމާއި ފެނުގެ ނިޒާމު އަވަހަށް ނިންމުމާއި މަގުތައް ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ހެދުމާ އަދި އިސްލާމީ މަރުކަޒެއް ބިނާކުރުން ހިމެނެއެވެ. އެ ރަށުގައި ހައުސިންގ ޔުނިޓް އެޅުމުގެ މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްދެއްވުމަށާއި ކައުންސިލް އިދާރާ ބާވެފައިވުމުން އާ އިމާރާތެއްގެ ބޭނުންވާކަމާއި ސިއްހީ ހިދުމަތްތައް އިތުރަށް ތަރައްގީ ކުރުމާއި ފެރީ ނިޒާމުގެ ބޭނުންތެރިކަން ވެސް ކައުންސިލުން ވަނީ މި ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ޕާކެއްގެ މުހިންމުކަމާއި ރަށުގެ އިޖުތިމާއީ އަދި އިގުތިސޯދީ ތަރައްގީއަށް މުހިންމު ކަންކަން ކައުންސިލުން ހާމަކުރެއްވިއެވެ.

ރައީސް އާއެކު ކުރެއްވި މަޝްވަރާގައި ފ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ވަނީ އެ ކައުންސިލުގެ ކަންބޮޑުވުން ހުރި ކަންކަމާއި ކައުންސިލުގެ ކުރިއެރުމާއި އަތޮޅުގެ ތަރައްގީއަށް އެންމެ މުހިންމު ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރައީސް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި އަރބަން ސެންޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ނިލަންދޫ ތަރައްގީކުރާއިރު މިހާރަށް ރަށަށް ބޭނުންވާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއުތަކުގެ އިތުރުން އަރބަން ސެންޓަރަކަށް އަމާޒުކޮށް ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ ކަމަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ވަޒީރުން މެދުވެރިކުރައްވައި ރައީސް ވަނީ މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ފާހަގަކުރެއްވި ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކުގެ އެންމެފަހުގެ މައުލޫމާތުތައް ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
Ads by
މަގުބޫލު
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!