Friday, 19 July 2024
Ads by

އައްޑޫގެ ފެނުގެ ނިޒާމް ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީއަށް

އައްޑޫގެ ފެނުގެ ނިޒާމް ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީއަށް

އައްޑޫ ސިޓީގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ފެނުގެ ނިޒާމް އަޕްގްރޭޑްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން - ފޮޓޯ:އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ

އައްޑޫ ސިޓީގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ފެނުގެ ނިޒާމް އަޕްގްރޭޑްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން މާލެ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ (އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ) އާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

އައްޑޫގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަޕްގްރޭޑްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މިނިސްޓްރީން އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އާއެކު ސޮއިކޮށްފައި ވަނީ އައްޑޫ ސިޓީގައި މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ.
މި އެއްބަސްވުމުގައި އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް ޠަޢާމު މުޙައްމަދެވެ. އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރައްވާފައި ވަނީ އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު ޢަބްދުލް މަތީން މުޙައްމަދެވެ.

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ބުނީ އައްޑޫ ސިޓީގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ފެނުގެ ނިޒާމް އަޕްގްރޭޑްކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ސ. ހިތަދޫގައި އާރުއޯ ފެސިލިޓީ ބިލްޑިންގ އިމާރާތް ކުރުމާއި ބޯހޯލް ތޮރުފުމާއި ދުވާލަކު 1،500 ޓަނުގެ ބޯފެން އުފެއްދޭ ދެ އާރުއޯ ޕްލާންޓް ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ފެން ރައްކާކުރުމަށްޓަކައި 2،000 ޓަނުގެ ތިން ތާންގީ އާއި 1،000 ޓަނުގެ ތިން ތާންގީ އާއެކު ޖުމްލަ ހަ ތާންގީ ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތާއި ބްރައިން ރިޖެކްޓް ހޮޅި އެޅުމާ އަދި 100 ކިލޯވޮޓް ސޯލަރ ޕީވީ ސިސްޓަމް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެ ކުންފުނިން ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ބުނެފައި ވަނީ މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ސ. ހުޅުމީދޫގައި އާރުއޯ ފެސިލިޓީ ބިލްޑިންގ އިމާރާތް ކުރުމާއި ބޯހޯލް ތޮރުފުމާއި ދުވާލަކު 350 ޓަނުގެ ބޯފެން އުފެއްދޭ ދެ އާރުއޯ ޕްލާންޓް ބެހެއްޓުމާއި ފެން ރައްކާކުރުމަށްޓަކައި 1،000 ޓަނުގެ ތިން ތާންގީ ބެހެއްޓުމާއި ބްރައިން ރިޖެކްޓް ހޮޅި އެޅުމާ އަދި 75 ކިލޯވޮޓް ސޯލަރ ޕީވީ ސިސްޓަމް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ފެނުގެ ނިޒާމް އަޕްގްރޭޑްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ހިތަދޫ އާއި ހުޅުމީދޫއަށް ފެން ތަހުލީލު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ސ. މަރަދޫ، ސ. މަރަދޫ-ފޭދޫ އަދި ސ. ފޭދޫގައި ފެން ރައްކާކުރުމަށްޓަކައި 1،000 ޓަނުގެ ޖުމްލަ ހަތަރު ތާންގީ ބެހެއްޓުން ހިމެނޭ ކަމަށް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ބުނެއެވެ.

އެ ކުންފުނިން ބުނި ގޮތުގައި މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އެ ރަށްރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ހިންގައިދިނުމާ އަދި ސްޕެއަރ ފޯރުކޮށްދިނުން ވެސް ހިމެނޭ ކަމުގައެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ފެނުގެ ނިޒާމް އަޕްގްރޭޑްކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ޖުމްލަ އަގަކީ 282 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. މި މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާ ގޮތަށެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
Ads by
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި