Monday, 22 July 2024
Ads by

ރައީސް މައުމޫން ވެސް އީދު ސަލާން ކުރައްވަނީ

ރައީސް މައުމޫން ވެސް އީދު ސަލާން ކުރައްވަނީ

ރައީސް މައުމޫން ރަށަކަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތެއްގެ ތެރެއިން: އީދު ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އީދު ސަލާން ކުރައްވާ ގޮތަށް ވަނީ ނިންމަވާފައި - ފޮޓޯ:ރައީސް މައުމޫން

ފިތުރު އީދު ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސް މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އީދު ސަލާން ކުރައްވާ ގޮތަށް ނިންމަވައިފިއެވެ.

‘އެކްސް’ ގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ރައީސް މައުމޫން ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނާ ބައްދަލުކޮށްލައި ‏އީދު ސަލާން ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މާދަމާ ހެނދުނު 9:30 އިން ފެށިގެން 11:00 އަށް އެކަމަށް ވަގުތު ހުސްކުރުމަށް ގަސްދުކުރައްވާ ކަަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް މައުމޫން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އީދު ސަލާން ކުރުން އޮންނާނީ މ. އެންދެރިމާގޭގައި ކަމަށެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގައި ކޮންމެ އީދެއްގައި ވެސް އީދު ސަލާން ކުރުން ވަނީ ބާއްވާފައެވެ.

ރައީސް މައުމޫނު އިތުރުން، ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ސާޖިދާ މުޙައްމަދު ވެސް ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި އީދު ސަލާން ކުރެއްވުމަށް ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ. ރައީސް އޮފީހުން ބުނި ގޮތުގައި އީދު ސަލާން ކުރެއްވުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މާދަމާ ހެނދުނު 9:30 އިން ފެށިގެން 10:30 އަށް ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެ، މުލިއާގޭގައި ކަމުގައެވެ.

އީދު ސަލާން ކުރެއްވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން މުލިއާގެއަށް ވެދެވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މެދުޒިޔާރަތް މަގަށް ހުންނަ މުލިއާގޭ ބޮޑު ދޮރޯށިން ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުނެއެވެ. އެ އޮފީހުން ބުނީ މުލިއާގެއަށް ވަޑައިގެންނެވޭނީ ޝަހީދު އަބްދުﷲ ޒުހައިރު ހިނގުމުން މެދުޒިޔާރަތް މަގުން ކަމަށެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
Ads by
މަގުބޫލު
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!