Saturday, 20 July 2024
Ads by

100ޖީބީ އާއެކު އުރީދޫން އީދަށް ހާއްސަ އޮފަރތަކެއް

100ޖީބީ އާއެކު އުރީދޫން އީދަށް ހާއްސަ އޮފަރތަކެއް

100ޖީބީ އާއެކު އުރީދޫން އީދަށް ހާއްސަ އޮފަރތަކެއް ވަނީ ތައާރަފުކޮށްފައި - ފޮޓޯ:އުރީދޫ

ފިތުރު އީދުގެ މުނާސަބަތުގައި އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ހާއްސަ އޮފަރތަކެއް އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ.

އުރީދޫން ބުނީ މި އޮފަރތަކަކީ ކަސްޓަމަރުންނަށް މި އީދުގައި ރައްޓެހިންނާއި އާއިލާ އާ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގައި އެ ކުންފުނިން ހާއްސަކޮށް ތައްޔާރުކޮށް ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ހަދިޔާއެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ވީޑިއޯ ކޯލް ކުރުމާއި ސޯޝަލް މީޑިއާ ނުވަތަ ހަދިޔާއެއް ފޮނުވަން ވިޔަސް އުރީދޫ މެދުވެރިކޮށް އީދު ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރެވޭނެ މަގު ވަނީ ފަހިވެފައި ކަމަށް އުރީދޫން ބުނެއެވެ.

އީދު ޕެކް – އީދު ޕެކް އެކްޓިވޭޓްކޮށްގެން އަންލިމިޓެޑް ސޯޝަލް މީޑިއާ، ކޯލް އަދި 5ޖީބީ ޑޭޓާ ދެ ދުވަހަށް އެންމެ 50 ރުފިޔާއަށް. 

ޗުއްޓީ ޕެކް – އީދު ޗުއްޓީ ޕެކް އެކްޓިވޭޓް ކޮށްގެން 100ޖީބީ އަދި އުރީދޫއަށް ހިލޭ ގުޅޭނެ. ކަސްޓަމަރުންނަށް މި ޕެކް ތިން ދުވަހަށް 100 ރުފިޔާއަށް ނުވަތަ ފަސް ދުވަހަށް 150 ރުފިޔާއަށް އެކްޓިވޭޓް ކުރެވޭނެ. 

ގިފްޓް އަ ޕެކް – ޑޭޓާ ޕެކް ރައްޓެއްސަކަށް ނުވަތަ އާއިލާ މީހަކަށް ހަދިޔާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު.

ޓެކްސްޓް އަ ކޮފީ – އުރީދޫ އެޕް މެދުވެރިކޮށް ރަޢްޓެހިންނަށް ހަދިޔާއެއް ފޮނުވައިގެން 1ޖީބީ ހިލޭ. 

އުރީދޫން ބުނެފައި ވަނީ މި އޮފަރތައް ޕްރީޕެއިޑް އަދި ޕޯސްޓްޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް ވެސް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
Ads by
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި