Wednesday, 24 July 2024
Ads by

ޒަކާތު ހައުސްގެ ޑިރެކްޓަރަކަށް ޝައިޚް ޢިއްޒައްދީން

ޒަކާތު ހައުސްގެ ޑިރެކްޓަރަކަށް ޝައިޚް ޢިއްޒައްދީން

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޒަކާތުގެ މަގާމަށް އައްޔަންކުރެއްވި ޢިއްޒައްދީނަށް މަގާމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ - ފޮޓޯ:އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޒަކާތުގެ މަގާމަށް ފަޟީލަތުއް ޝައިހް ޢިއްޒައްދީން ޢަދްނާން އައްޔަންކުރައްވައިފިއެވެ.

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޒަކާތުގެ މަގާމަށް އައްޔަންކުރެއްވި ޢިއްޒައްދީނަށް މަގާމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްދެއްވާފައި ވަނީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދެވެ.

ޢިއްޒައްދީނަކީ 2008 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގައި އެކި މަގާމުތައް އަދާކުރައްވަމުން އަންނަ ބޭފުޅެކެވެ. އެންމެފަހުން އޭނާ އަދާކުރައްވާފައި ވަނީ އެ މިނިސްޓްރީގެ މުސާޢިދު ވާޢިޒުގެ މަގާމެވެ.

ޕާކިސްތާނުގެ އިސްލާމީ އާބާދުގެ އިންޓަނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީން މަތީތައުލީމް ހާސިލުކުރެއްވި ޢިއްޒައްދީން މިހާރު ދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވާސިޓީގައި ޕީއެޗްޑީ ހާސިލުކުރައްވަމުންނެވެ. އޭނާ ވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރު މާސްޓަރ އޮފް ޝަރީއާ ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރައްވައި ބުކް ޕްރައިޒް ވެސް ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ.

ޢިއްޒައްދީނަކީ ދީނީ ނަސޭހަތް ދެއްވުމާއި ދީނީ ގޮތުން މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުވަން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ބޭފުޅެކެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ގާނޫނު އަސާސީގެ 116 ވަނަ މާއްދާއިން ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ބާރުގެ ދަށުން ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު “ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޒަކާތު ހައުސް” އުފައްދަވާފައި ވަނީ މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 18 ވަަނަ ދުވަހުއެވެ. އެމަނިކުފާނު ޒަކާތު ހައުސް އިފުތިތާހުކޮށްދެއްވާފައި މި އަހަރު ޖެނުއަރީ މަހުގެ ދެވަނަ ދުވަހުއެވެ.

މި އިދާރާ އުފައްދާފައި ވަނީ ރާއްޖޭގެ ޒަކާތުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި ޒަކާތުގެ ނަފާ އޭގެ ބެހެނިވެރިންނަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ލިބޭނެ ގޮތަށް ޒަކާތު ފަންޑު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި އުފެއްދި މި އިދާރާގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ޒަކާތް ބަލައިގަތުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމާއި ޒަކާތް ހައްގުވާ ފަރާތްތަކަށް ޒަކާތް ދޫކުރުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން ހިމެނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކޮންމެ ހަ މަހަކުން އެއްފަހަރު މުދަލު ޒަކާތުގެ ނިސާބު އިއުލާނު ކުރުމާއި ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކާ ގުޅިގެން ފަގީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފުތަރު އެކުލަވާލައި އަދާހަމަކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ޒަކާތު ހައުސްއިން ކުރާނެއެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
Majlis_majilis4
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ބަންގީގެ އަޑު އިއްވަން ފަށައިފި
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
Ads by
މަގުބޫލު
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!