Friday, 19 July 2024
Ads by

މަރާމާތަށްފަހު ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގެ ފައްވާރާ މިރޭ ހުޅުވަނީ

މަރާމާތަށްފަހު ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގެ ފައްވާރާ މިރޭ ހުޅުވަނީ

ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ހުރި ފައްވާރާ މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ: މަރާމާތަށްފަހު މިރޭ އަލުން ހުޅުވާލާނެ.

ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ހުރި ފެންއަރުވާ ވަޑާން (ފައްވާރާ) މަރާމާތު ކުރުމަށްފަހު މިރޭ އަލުން ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް ސިޓީސް، ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އެންޑް ޕަބްލިކް ވާރކްސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ހަލާކުވެ، ވީރާނާ ވަމުންދިޔަ ފައްވާރާ ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ ހާއްސަ އެދިވަޑައިގަތުމަށް ކުޑަ އީދުގައި އަލުން ހުޅުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް އާދަމް ޝަރީފު ވިދާޅުވެފައި ވަނީ މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުއެވެ.

މަރާމާތު ކުރުމަށްފަހު ފައްވާރާ ދިއްލާލާފައިވާ ވީޑިއޯއެއް ހިއްސާކުރައްވަމުން އާދަމް ޝަރީފު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މިރޭ 09:30 ގައި ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގެ ފައްވާރާ އަލުން އާންމުންނަށް ހުޅުވާލާނެ ކަމުގައެވެ.

ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް އެތަނުގައި ފެން އަރުވާ ވަޑާމެއް ހެދުމަށްފަހު ހުޅުވާފައި ވަނީ ރާއްޖެއަށް މިނިވަންކަން ލިބުނުތާ 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައެވެ.

އެމްޓީސީސީން ފަސް މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްގެން ހެދި މި ފެންއަރުވާ ވަޑާމަކީ 28 މީޓަރު ފުޅާ އަދި 28 މީޓަރު ދިގު ތަނެކެވެ. މިތަން ހަދާފައި ވަނީ ތަނަށް އެރި ފެނުގެ ތެރޭގައި ކުޑަކުދިންނަށް ކުޅެއުޅެވޭ ގޮތަށެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
Ads by
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި