Friday, 19 July 2024
Ads by

އިދާރާތަކުން އެހީތެރިކަން ނުލިބޭތީ ޕީއެންއެފް އުފައްދަން ބާއްވާ ޖަލްސާ ފަސްކޮށްފި

އިދާރާތަކުން އެހީތެރިކަން ނުލިބޭތީ ޕީއެންއެފް އުފައްދަން ބާއްވާ ޖަލްސާ ފަސްކޮށްފި

ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ލިބެން ޖެހޭ އެހީތެރިކަން ނުލިބޭ ކަމަށް ބުނެ ޕީއެންއެފް އުފައްދަން ބާއްވާ ޖަލްސާ ވަނީ ފަސްކޮށްފައި

ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ލިބެން ޖެހޭ އެހީތެރިކަން ނުލިބުމުން ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ފްރޮންޓް (ޕީއެންއެފް) އުފައްދަން ބާއްވާ ޖަލްސާ ފަސްކޮށްފިއެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން އިސްކޮށް ހުންނަވައިގެން އުފައްދަވާ ޕާޓީ، ޕީއެންއެފް އުފެއްދުމަށް ބާއްވާ ހާއްސަ ޖަލްސާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އާދިއްތަ ދުވަހު އެ ޕާޓީގެ ފަރާތުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ޕީއެންއެފުން ބުނެފައި ވަނީ އެ ޖަލްސާގައި ރައީސް ޔާމީން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ.

ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމަށް ބޭނުންވާ 3،000 މެންބަރުންގެ ފޯމު ހަމަވުމާ އެކު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޕީއެންއެފް އުފެއްދުމުގެ ޖަލްސާއަށް ހުއްދަ ދީފައި ވަނީ މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.

ޕާޓީ އުފައްދަން ބާއްވާ ޖަލްސާ އާ ގުޅޭގޮތުން ޕީއެންއެފް އުފެއްދުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ކުރީގެ މިނިސްޓަރު މުޙައްމަދު މަލީޙް ޖަމާލް “އެކްސް” ގައި މިރޭ ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ދައުލަތުގެ އެކި އިދާރާތަކުން ލިބެން ޖެހޭ އެހީތެރިކަން ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ބާއްވަން ހަމަޖެހުނު ޖަލްސާ ފަސްކޮށްފައިވާ ކަމުގައެވެ. ޖަލްސާ ދެން ބާއްވާނެ ތާރީހެއް ވަރަށް އަވަހަށް އިއުލާނު ކުރާނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޕީއެންއެފް އުފެއްދުމުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ގާނޫނީ ޓީމުގެ ފަރާތުން ހޮނިހިރު ދުވަހު ވަނީ ސިޓީއެއް ފޮނުވާފައެވެ. އެ ސިޓީ އާ ގުޅޭގޮތުން ކަރެކްޝަނުން ސީދާ ޖަވާބެއް ދީފައެއް ނުވެއެވެ. ކަރެކްޝަނުން ހަމައެކަނި ބުނެފައި ވަނީ ރައީސް ޔާމީންގެ ސިޓީއަށް ޖަވާބު ދީފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

ޕީއެންއެެފް އުފެއްދުމުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމުގެ ހުއްދައަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތްޕުޅުން އެދިވަޑައިގެންނެވިއިރު، އެމަނިކުފާނު ގެންދަވަނީ އެ ޕާޓީގެ ޖަލްސާތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ވާހަކަ ވެސް ދައްކަވަމުންނެވެ. ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުގައި ރައީސް ޔާމީން ތަކުރާރުކޮށް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ މައްސަލަ ކަރެކްޝަނުން ބަލަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް މިހާތަނަށް އެކަމަށް ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައެއް ނުވެއެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލާގައި ރައީސް ޔާމީނުގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވެ، 11 އަހަރުގެ ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރަމުން އައި ނަަމަވެސް ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ ސަރުކާރުން ދިން ލުއިތަކާ އެކު އެމަނިކުފާނު މިވަގުތު ހުންނެވީ ގޭބަންދެއްގައެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
Ads by
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި