Friday, 19 July 2024
Ads by

އެކި ސުފުރާ: ބްރެޑް ޕިއްޒާ

އެކި ސުފުރާ: ބްރެޑް ޕިއްޒާ

ބޭނުންވާތަކެތި:

1 ބޮނޑި ފްރެންޗް ޕާން

4 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ބަޓަރ (މެލްޓް ކޮއްފަ)

2 ކްލޯވް ލޮނުމެދު

1 ކަޕް ޕިއްޒާ ސޯސް

1/2 1 މޮޒަރެއްލާ ޗީޒް (ޝްރެޑް ކޮއްފަ)

ބީފް ޕެޕަރޯނީ

ރެޑް ޕެޕަ ފްލޭކްސް

ތައްޔާރުކުރާނެގޮތް:

ޕާން ތަކުގައި މެލްޓް ކޮއްފައިވާ ބަޓަރު ލާފައި 10 މިނަޓު ވަންދެން އަވަނުގައި ޓޯސްޓް ކޮއްލާށެވެ. ޓޯސްޓް ކުރާނީ އަވަން 190 ގެ ހޫނު މިނުގައި ބަހައްޓައިގެންނެވެ.

އަވަނުން ޕާން ނެގުމަށް ފަހު އެޔަށް އަޅާނީ ޓޮޕިން ތަކެވެ. ފުރަތަމަ ޕިއްޒާ ސޯސް އަދި މޮޒަރެއްލާއެވެ. އޭގެ މައްޗަށް ދެން އަޅާނީ ސްލައިސް ކޮއްފަ ހުރި ޕެޕަރޯނީ އާއި ޗިލީ ފްލޭކްސްއެވެ.

އެސެމްބްލް ކޮއްފައިވާ ބްރެޑް ޕިއްޒާ ތަކަށް އަޅާފަ ހުރި ޗީޒްތައް މެލްޓް ވަންދެން އަވަނުގައި ފިހެލާށެވެ. ނިމުމުން އޭގެ މައްޗަށް ބޭސިލް ފަތް ނުވަތަ ޕާމެޒާން ޗީޒް އެޅިދާނެއެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
Ads by
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި