Saturday, 20 July 2024
Ads by

ކެލާ ފަޅުތެރޭގައި ރިސޯޓެއް ތަރައްގީކުރުމާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ކެލާ ފަޅުތެރޭގައި ރިސޯޓެއް ތަރައްގީކުރުމާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ކެލާ ފަޅުތެރޭގައި ރިސޯޓެއް ތަރައްގީކުރުމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ އާއި ކެލާ ކައުންސިލާ ދެމެދު އެމްއޯޔޫއެއްގައި ސޮއިކުރުން - ފޮޓޯ:ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ

ހއ. ކެލާ ފަޅުތެރޭގައި ރިސޯޓެއް ތަރައްގީކުރުމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ އާއި ކެލާ ކައުންސިލާ ދެމެދު އެމްއޯޔޫއެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

މި އެމްއޯޔޫގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް ފައިސަލް ސޮއިކުރައްވާފައި ވަނީ އެ ރަށަށް ކުރެއްވި ދަތުރުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. ކެލާ ކައުންސިލާ އެކު ސޮއިކުރެވުނު މި އެއްބަސްވުމާ ގުޅޭގޮތުން ފައިސަލް ވިދާޅުވީ މިއީ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ އާއި އެ ރަށު ކައުންސިލާ ގުޅިގެން މި މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވެވުނު އެއްބަސްވުމެއް ކަމަށެވެ.

އަމާޒަކީ މި ދައުރުގެ ތެރޭގައި ކެލާ ފަޅުތެރެއިން ބިން ހިއްކައި ރިސޯޓެއް ތަރައްގީކޮށް، ފަތުރުވެރިކަމަށް ހުޅުވާލުންކަން ފާހަގަކުރައްވާ ފައިސަލް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބާއްވާ އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމްތަކުގައި މި މަޝްރޫއަށް އިންވެސްޓަރުން ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހު ކެލާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވަނީ އެ ރަށު ފަޅުތެރޭގައި ރިސޯޓެއް ތަރައްގީކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެ މަޝްރޫއާ އެކު ކެލާގެ އިތުރުން އެ ސަރަހައްދުގެ އެހެން ރަށްރަށުގެ ޒުވާނުންނަށް ވެސް ރަށާ ކައިރީގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށް، އާމްދަނީ ހޯދޭނެ މަގުފަހިވެގެންދާނެ ކަމަށް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
Ads by
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި