Sunday, 14 July 2024
Ads by

ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގަންނަ ސުންގަޑިތައް އާންމުކޮށްފި

ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގަންނަ ސުންގަޑިތައް އާންމުކޮށްފި

މީހަކު ފިތުރު ޒަކާތް ދައްކަނީ: ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގަަންނަން ހަމަޖެހިފައިވާ ސުންގަޑިތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޒަކާތު ހައުސްއިން ވަނީ އާންމުކޮށްފައި - ފޮޓޯ:ޒަކާތު ހައުސް

ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސުންގަޑިތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޒަކާތު ހައުސްއިން އާންމުކޮށްފިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޒަކާތު ހައުސްއިން ވަނީ ކޮންމެތާކު ހުރެގެން ވެސް ފަސޭހަކަމާ އެކު ފިތުރު ޒަކާތް ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސާފައެެވެ. އެގޮތުން ބަނޑޭރި ޕޭ، ބީއެމްއެލް، އެމްއައިބީ، އުރީދޫ، ދިރާގު އަދި ފަހިޕޭ މެދުވެރިކޮށް އޮންލައިންކޮށް ޒަކާތް ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމް ވަނީ ފަހިކޮށްދީފައެވެ.

އަތޮޅުތަކުގައި ފައިސާއިން ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގަތުން އެ ރަށެއްގެ ކައުންސިލް އިދާރާއިން ހަމަޖައްސާ ގޮތެއްގެ މަތިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު، އޮންލައިން ޕްލެޓްފޯމްތަކުން ބޭނުން ރަށަކަށް ޒަކާތް ދެއްކޭނެއެވެ. އޭގެ އިތުރުން އޮންލައިންކޮށް ޒަކާތް ދެއްކުމަށް އަހުލުވެރި ނޫން މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ހޯލުގައި ޒަކާތް ބަލައިގަތުމުގެ އިންތިޒާމް ވެސް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.

ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސުންގަޑިތައް:

 • ބަނޑޭރި ޕޭ ފިޔަވައި އެހެން ޕްލެޓްފޯމްތަކުން
  އެޕްރީލް ހަ ވަނަ ދުވަހުގެ 23:59 އަށް
 • ބަނޑޭރި ޕޭ
  ރަމަޟާން މަހުގެ ފަހު ދުވަހުގެ 18:00 އަށް
 • އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ހޯލުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ކައުންޓަރުތަކުން
  ރަމަޟާން މަހުގެ ފަހު ދުވަހުގެ 14:00 އަށް
 • ގޮވާމުން ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގަތުން
  ރަމަޟާން މަހުގެ ފަހު ދުވަހުގެ 18:00 އަށް

މި އަހަރު ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ 10 ދުވަހު ފިތުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި 1,599,113 ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް ޒަކާތު ހައުސްއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
AP24125045591180-1717571401
"ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަކީ އަދާކުރަން ޖެހޭ އަޚުލާޤީ އަދި ދީނީ ވާޖިބެއް"
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
Ads by
މަގުބޫލު
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
352573_6707d699-0_-scaled
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
344948_b75e5f21-e_
ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ހައުސިންގ މަޝްރޫޢެއް ނޮޅިވަރަންފަރުގައި ހިންގާނަން: ރައީސް
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
352573_6707d699-0_-scaled
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
344948_b75e5f21-e_
ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ހައުސިންގ މަޝްރޫޢެއް ނޮޅިވަރަންފަރުގައި ހިންގާނަން: ރައީސް