Sunday, 14 July 2024
Ads by

ސައުދީ ސަފީރަކަށް އައްޔަންކުރަން ޠާހާގެ ނަން މަޖިލީހަށް

ސައުދީ ސަފީރަކަށް އައްޔަންކުރަން ޠާހާގެ ނަން މަޖިލީހަށް

މުޙައްމަދު ޠާހާ: ސައުދީ ސަފީރަކަށް އޭނާ އައްޔަންކުރަން މަޖިލީހަށް ނަން ވަނީ ފޮނުވާފައި - ފޮޓޯ:ސޯޝަލްމީޑިއާ

ދިވެހިރާއްޖޭން ސައުދީ އަރަބިއްޔާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާ ސަފީރު ހަމަޖެއްސެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފައި މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް މަޖިލީހުގެ ހާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނުއަސާސީގެ 115 ވަނަ މާއްދާގެ (ދ) އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިން ސަރވިސްގެ ގާނޫނުގެ 14 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ދިވެހިރާއްޖޭން ސައުދީއަށް ކަނޑަައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރުކަމަށް ނ. ހޮޅުދޫ، އުފަންވެލި މުޙައްމަދު ޠާހާ އައްޔަންކުރެެއްވުމަށް މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމައިދިނުމަށް ފޮނުއްވާފައި ވަނީ މިދިޔަ މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެ މައްސަލަ، ދިރާސާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކަމާ ގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާފައި ވަނީ ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައެވެ.

އެއްވެސް ގައުމަކަށް ސަފީރަކު އައްޔަންކުރައްވަން ރައީސް ބޭނުންފުޅުވާ ނަމަ އެ ނަމެއް މަޖިލީހަށް ފޮނުވަން ޖެހެއެވެ. މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާ ނަންތައް ދިރާސާކޮށް، އެ ފަރާތްތަކާ އިންޓަވިއުކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދާނީ ހާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީންނެވެ.

މަގާމުތަކަށް އައްޔަންކުރަން ހުށަހަޅުއްވާ ނަންތައް ފާސްވާނީ ކޮމިޓީން އެ ފަރާތަކާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށްފަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ހުށަހަޅައި ނެގޭ ވޯޓަކުންނެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
AP24125045591180-1717571401
"ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަކީ އަދާކުރަން ޖެހޭ އަޚުލާޤީ އަދި ދީނީ ވާޖިބެއް"
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
Ads by
މަގުބޫލު
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
345663_304e6724-f_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި
352573_6707d699-0_-scaled
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
345663_304e6724-f_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި
352573_6707d699-0_-scaled
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް