Friday, 19 July 2024
Ads by

އެކި ސުފުރާ: ޗީޒް ކޭކް

އެކި ސުފުރާ: ޗީޒް ކޭކް

ބޭނުންވާތަކެތި:

90 ގ ބަޓަރ
4/3 ޖޯޑު ކާސްޓަރ ޝުގަރ
1 ލުނބޯގެ ތޮށި ( ހިމުންކޮށް ގާނާފައި)
300 ގ ކޮޓެޑް ޗޯޒް
2މޭޒުމަތީ ސަމުސާސެމޮލިނާ (ރަވާ)
3/1 ޖޯޑު ހިކިމޭބިސްކަދުރު
2/1 ޖޯޑު އާމަންޑްސް
2 ބިސް

ތައްޔާރުކުރާނެގޮތް:

ބަޓަރު އޮމާންވަންދެން ގިރާލުމަށްފަހު ހަކުރާއި ލުނބޯތޮށި ބަޓަރާއި ރަނގަޅަށް މިކްސްކޮށް ލާށެވެ. އެއަށްފަހު ޗީޒްކޮޅާއި ބިހުގެ ގޮބޮޅި އެއްކޮށްލާށެވެ.

ބާކީހުރި ތަކެއްޗާއި ގިރާފައިހުރި ބައި ތައް ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްފައި ޓްރޭގައި ބަޓަރުހާކާލާފައި ފުއްގަނޑު ޓްރޭއަށް އަޅާ 140 ޑސ ގައި އަވަން ބަހައްޓާފައި ފިހެލާށެވެ.

ކޭކް ހިހޫވީމާ އައިސިންޝުގަރ ކޮޅެއް ފުރާނާލާފައި ކޭކް މައްޗަށް ބުރުވާލާށެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
Ads by
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި