Friday, 19 July 2024
Ads by

ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުތައް ބަދަލުކުރަން ނިންމި ނިންމުން ބާތިލުކޮށްފި

ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުތައް ބަދަލުކުރަން ނިންމި ނިންމުން ބާތިލުކޮށްފި

ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު ރަށަކަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތެއްގެ ތެރެއިން: ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުތައް ބަދަލުކުރަން ނިންމި ނިންމުން ވަނީ ބަދަލުކޮށްފައި - ފޮޓޯ:ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓްރީ

ރަށްރަށުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުތައް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރުމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ނިންމި ނިންމުން ބާތިލުކޮށްފިއެވެ.

ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓްރީން ހޯމަ ދުވަހު ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ކުޅިވަރު ކުޅެވޭނެ ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށް، ކުޅިވަރު ތަރައްގީކުރުމަށް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުތައް، އެ މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރުމަށް މިދިޔަ މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ނިންމާފައި ވަނީ އެ ތަންތަން ވީރާނާވެފައިވާތީ އަލުން މަރާމާތުކުރުމަށް ކަމަށެވެ.

ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުތަކަށް އަޅާނުލެވި ދޫކޮށްލާފައި ހުރުމުން އެ ތަންތަން ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައިވާ ކަމަށް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، އެ މިނިސްޓްރީގެ ނިންމުން ބާތިލުކޮށްފައި ވަނީ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުތައް މަރާމާތުކުރުމަށް ބައެއް ކައުންސިލުތަކުން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވާތީ އާއި ބޮޑެތި ހަރަދުތަކެއް ކުރަމުން އަންނާތީ، އެކަން އެގޮތަށް ބަދަލު ކޮށްދޭން ކައުންސިލުތަކުން އެދެމުން އަންނާތީ ކަމަށް ވެސް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓްރީގެ އަމާޒަކީ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުތައް މަރާމާތުކުރަން ބޭނުންވާ ފައިސާ އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނައި، އަލުން ހިދުމަތްދެވޭ ވަރަށް އެ މަރުކަޒުތައް މަރާމާތުކުރުމެވެ. އަދި އެ ތަންތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް އެކަށީގެންވާ ތަމްރީނު ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލުތަކާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ކުރާނެ ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

މިވަގުތު 41 ރަށެއްގެ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ހުރީ ރަށު ކައުންސިލުތަކުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
Ads by
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި