Friday, 19 July 2024
Ads by

ފަހު 10 ގައި ސްޓެލްކޯ ހުޅުވިފައި ހުންނާނެ ގަޑިތައް އާންމުކޮށްފި

ފަހު 10 ގައި ސްޓެލްކޯ ހުޅުވިފައި ހުންނާނެ ގަޑިތައް އާންމުކޮށްފި

ސްޓެލްކޯ: ފަހު 10 ގައި ހިދުމަތްދޭނެ ގަޑިތައް ވަނީ ހާމަކޮށްފައި - ފޮޓޯ:ސަން

މި ރަމަޟާން މަހުގެ ފަހު 10 ގައި ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ (ސްޓެލްކޯ) ހުޅުވިފައި ހުންނާނެ ގަޑިތައް އެ ކުންފުނިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ސްޓެލްކޯއިން ބުނީ ރަމަޟާން މަހުގެ ފަހު 10 ގައި ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް ކައުންޓަރާއި މައުލޫމާތު ކައުންޓަރުން ހިދުމަތް ދޭނީ އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ބުރާސްފަތި ދުވަހަށް، ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ މެންދުރު 11:00 އިން ފެށިގެން މެންދުރު ފަހު 1:00 އަށް ކަމަށެވެ.

އެ ކުންފުނީގެ ސޭލްސް ސެންޓަރު ހުޅުވިފައި ހުންނާނީ ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގެ މެންދުރުފަހު 1:00 އިން ފެށިގެން ހަވީރު 4:00 އަށް ކަމަށް ސްޓެލްކޯއިން ބުނެއެވެ. އެ ކުންފުނިން ބުނެފައި ވަނީ އަތޮޅުތަކުގެ އިންޖީނުގެތަކުން ހިދުމަތް ދެމުން ގެންދާނީ އެ ދުވަސްތަކުގެ މެންދުރު 11:00 އިން ފެށިގެން 12:00 އަށް ކަމަށެވެ.

މި އަހަރުގެ ރަަމަޟާން މަހުން ފެށިގެން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ވެސް ރަމަޟާން މަހުގެ ފަހު 10 ގެ ދުވަސްތަކަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކެއް ކަމުގައި ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވަނީ ކަނޑައަޅުއްވާފައެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި ފަހު 10 ގެ ދުވަސްތަކުގައި ސަރުކާރު ބަންދުކުރައްވަން ނިންމެވީ ރޭ އަޅުކަމަށް ފުރުސަތު ދެއްވައި، މި ދުވަސްތަކުގައި އެންމެ ހެނދުނާ އޮފީހަށް ދިއުމުގެ ބުރަ ލުއިކޮށްދެއްވުމަށް ކަމުގައެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
Ads by
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި