Friday, 19 July 2024
Ads by

މި ރޯދަ މަހުގެ ފެނާއި ކަރަންޓު ބިލް ކެޕްކުރާނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އެވަރެޖަށް ބަލާފައި

މި ރޯދަ މަހުގެ ފެނާއި ކަރަންޓު ބިލް ކެޕްކުރާނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އެވަރެޖަށް ބަލާފައި

ޔުޓިލިޓީ ކުންފުނިތަކުގެ ވެރިން: މި ރޯދަ މަހު ކަރަންޓާއި ފެން ބިލް ކެޕްކުރާނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އެވަރެޖަށް ބެލުމަށްފަހު - ފޮޓޯ:ޕީއެސްއެމް ނިއުސް

މި ރަމަޟާން މަހުގެ ފެނާއި ކަރަންޓު ބިލު ކެޕްކުރާނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އާންމު މަހެއްގައި ފެނާއި ކަރަންޓަށް ހޭދަކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް ބެލުމަށް ފަހު ކަމަށް ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީން ބުނެފިއެވެ.

ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީން ބުނީ ރަމަޟާން މަހުގެ ޑޮމެސްޓިކް ކަރަންޓު ބިލަށް ރައްޔިތުން ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރަންޖެހޭތީ، އެ ކަމަށް ރައްޔިތުންނަށް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް އާންމު މަހެއްގައި ހުންނަ ވަރަށް މި މަހުގެ ފެނާއި ކަރަންޓު ބިލު ހުންނާނެ ގޮތަށް ކަންކަން ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވެވަޑައިގެންފައިވާ ވައުދުފުޅާ އެއްގޮތަށް، މި އަހަރުގެ މާރޗު މަހުގެ ފެނާއި ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތަށް ބިލުކުރާއިރު ކޮންމެ ޑޮމެސްޓިކް ފެން އަދި ކަރަންޓު މީޓަރަކުން އާންމު މަހަކާ އެއްވަރަށް ބިލު ކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި ކަމަށެވެ.

އާންމު މަހެއްގައި ފެނާއި ކަރަންޓަށް ހޭދަކުރި އެވަރެޖް މިންވަރު ބަލާފައި ވަނީ ފާއިތުވި 2023 އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަސް ފަދަ ޑިމާންޑް މަތި މަސްތައް އުނިކުރުމަށް ފަހުގައި ކަމަށް އެ އޮތޯރިޓީން ބުނެއެވެ.

ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީން ބުނި ގޮތުގައި ޑޮމެސްޓިކް ކަސްޓަމަރަށް ބިލުކުރާއިރު މި އަހަރުގެ މާރޗު މަހުގެ ބިލަށް އަރާ އަދަދާއި ރަމަޟާން މަހުގެ ޑިސްކައުންޓުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ އަދަދާއި އާންމު މަހެއްގައި އެ ކަސްޓަމަރަކު ބޭނުންކުރި އެވަރެޖް އަދަދު ބިލުން ފެންނަ ގޮތަށް ހިމަނަން ހުރިހާ އާންމު ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭ ކުންފުނިތަކަށް އަންގާފައިވާ ކަމުގައެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
Ads by
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި