Sunday, 14 July 2024
Ads by

މާފަރުގައި 50 ކޮޓަރީގެ އެއަރޕޯޓު ހޮޓަލެއް އަޅާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

މާފަރުގައި 50 ކޮޓަރީގެ އެއަރޕޯޓު ހޮޓަލެއް އަޅާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

މާފަރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓު: 50 ކޮޓަރީގެ އެއަރޕޯޓު ހޮޓަލެއް ތަރައްގީކޮށް ހިންގާނެ ބަޔަކު ހޯދުމަށް ވަނީ ހުޅުވާލާފައި - ފޮޓޯ:ވިޒިޓް މާފަރު

ނ. މާފަރުގައި 50 ކޮޓަރީގެ އެއަރޕޯޓު ހޮޓަލެއް ތަރައްގީކޮށް ހިންގާނެ ބަޔަކު ހޯދުމަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

މާފަރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓު ހިންގަމުން އަންނަ އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް (އައިއޭއެސް) އިން ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުރި އިއުލާނުގައި ބުނީ މާފަރުގައި އެއަރޕޯޓު ހޮޓަލެއް ތަރައްގީކޮށް ހިންގުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން ހުރި ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި ކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ދިވެހި ކުންފުނިތަކަށާއި ބޭރުގެ ކުންފުނިތަކަށް އެ ފުރުސަތު އޮންނާނެ ކަމަށް އައިިއޭއެސްއިން ބުނެއެވެ. އައިިއޭއެސްއިން ބުނެފައި ވަނީ މި މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބޭނުންވަނީ އެ ކުންފުންޏަށާއި އެ މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތަށް އެންމެ ފައިދާވާނެ ގޮތަށް ކަމަށެވެ.

މާފަރުގައި 50 ކޮޓަރީގެ އެއަރޕޯޓު ހޮޓެލް ތަރައްގީކުރަން ޝައުގުވެރިވާ ކުންފުނިތަކުން އެކަމަށް އެދި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު މި މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 2:00 އާ ހަަމައަށް ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅޭނީ އީ-މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

އައިއޭއެސްއިން ބުނި ގޮތުގައި މާފަރު އެއަރޕޯޓު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން، ރާއްޖޭން ބޭރުން ސީދާ އެ އެއަރޕޯޓަށް އަންނަ ފްލައިޓުތަކުގެ އަދަދު އިތުރުވާނެ ކަމުގައެވެ. އަދި ސަރަހައްދީ ޓޫރިޒަމް ހަބަކަށް އެތަން ވާނެ ކަމަށް ވެސް އައިއޭއެސްއިން ބުނެއެވެ. އެ ކުންފުނިން ބުނީ މި މަޝްރޫއަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރާ ފަރާތްތަކަށް މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރަން ސެޝަނެއް ބާއްވާނެ ކަމަށެވެ.

އަބޫދާބީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފަންޑުގެ އެހީގައި ތަރައްގީކޮށްފައިވާ އެ އެއަރޕޯޓު ތަރައްގީ ކުުރުމުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރަމުން އަންނައިރު، އެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އެއަރޕޯޓުގެ ރަންވޭ 650 މީޓަރަށް ދިގުކޮށް، ސްޓްރިޕް ފުޅާކުރުމަށް ބިން ހިއްކައި ތޮށިލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެއެވެ. އަދި ޓެކްސީވޭ ފުޅާކޮށް، އޭޖީއެލް އާއި ޕަވަރ ސިސްޓަމް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
AP24125045591180-1717571401
"ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަކީ އަދާކުރަން ޖެހޭ އަޚުލާޤީ އަދި ދީނީ ވާޖިބެއް"
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
Ads by
މަގުބޫލު
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
345663_304e6724-f_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި
352573_6707d699-0_-scaled
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
345663_304e6724-f_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި
352573_6707d699-0_-scaled
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް