Sunday, 14 July 2024
Ads by

މި ރޯދަ މަހު ބިލު ފޮނުވާނީ އާންމު މަސްތަކުގެ އެވްރެޖަށް ވުރެ ބިލު އިތުރު ނުވާނެ ގޮތަށް: އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ

މި ރޯދަ މަހު ބިލު ފޮނުވާނީ އާންމު މަސްތަކުގެ އެވްރެޖަށް ވުރެ ބިލު އިތުރު ނުވާނެ ގޮތަށް: އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ބުނީ މި ރަމަޟާން މަހު ފެން ބިލާއި ކަރަންޓު ބިލު ފޮނުވާނީ އާންމު މަސްތަކުގެ އެވްރެޖަށް ވުރެ ބިލު އިތުރު ނުވާނެ ގޮތަށް ކަމަށް - ފޮޓޯ:އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ

މި ރަމަޟާން މަހު ފެން ބިލާއި ކަރަންޓު ބިލު ފޮނުވާނީ އާންމު މަސްތަކުގެ އެވްރެޖަށް ވުރެ ބިލު އިތުރު ނުވާނެ ގޮތަށް ކަމަށް މާލެ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ (އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ) އިން ބުނެފިއެވެ.

ރަމަޟާން މަހު ގޭބިސީތަކުގެ ފެން ބިލާއި ކަރަންޓު ބިލަށް ރައްޔިތުން ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރަން ޖެހޭތީ، މިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް އާންމު މަހެއްގައި ހުންނަ މިންވަރަށް މި މަހުގެ ފެން ބިލާއި ކަރަންޓު ބިލު ހުންނާނެ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ސަރުކާރުގެ މި ނިންމުމާ ގުޅިގެން، އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ބުނީ އެ ކުންފުނީގެ ޑޮމެސްޓިކް ކަސްޓަމަރުންނަށް މި ރަމަޟާން މަހު ފެން ބިލާއި ކަރަންޓު ބިލު ފޮނުވޭނީ އާންމު މަސްތަކުގެ އެވްރެޖަށް ވުރެ ބިލު އިތުރު ނުވާނެ ގޮތެއްގެ މަތިން ކަމަށެވެ. މިގޮތުން ކަސްޓަމަރުންގެ އެވްރެޖް ބިލުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައި ވަނީ އާންމުކޮށް އަހަރުގެ ބިލުތައް ބޮޑުވެގެންދާ ފެބްރުއަރީ، މާރޗް އަދި އެޕްރީލު މި ތިން މަހުގެ ބިލުތައް ނުހިމަނާ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ އެވްރެޖް ބިލެއް ކަމަށް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ބުނެއެވެ.

އެ ކުންފުނިން ބުނެފައި ވަނީ ޑޮމެސްޓިކް ކަސްޓަމަރުންގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ބިލު އެވްރެޖަށް ވުރެ މަތިވާ ނަމަ ކަސްޓަމަރުން ދައްކާނީ އެވްރެޖް ބިލަށް އަރާ މިންވަރު ކަމަށެވެ. އަދި ރަމަޟާން މަހުގެ ބިލު މި އެވްރެޖް ބިލަށް ވުރެ ކުޑަވާ ނަމަ ކަސްޓަމަރުން ދައްކާނީ ރަމަޟާން މަހުގެ ބިލަށް އެރި މިންވަރު ކަމަށް ވެސް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ބުނެއެވެ.

“ޑޮމެސްޓިކް ކަސްޓަމަރުންގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ބިލަށް އަރާ އަދަދާއި 2023 ވަނަ އަހަރުގެ އެވްރެޖް ބިލުގެ މިންވަރާ، މި އެވްރެޖަށް ވުރެ ރަމަޟާން މަހުގެ ބިލު ބޮޑުވާ ނަމަ، ރަމަޟާން މަހުގެ ޑިސްކައުންޓުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ އަދަދު އެސްއެމްއެސް މެދުވެރިކޮށް ކޮންމެ ކަސްޓަމަރަކަށް ވެސް ހިއްސާކުރެވޭނެއެވެ. އަދި މިހާތަނަށް ރަމަޟާން މަހުގެ ބިލު މި ކުންފުނިން ފޮނުވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބިލު އިސްވެ ދެންނެވުނު ގޮތަށް އިސްލާހު ކުރުމަށްފަހު އެސްއެމްއެސް ކުރެވޭނެ ވާހަކަ ވެސް ކަސްޓަމަރުންގެ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ،” އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން އާދިއްތަ ދުވަހު ނެރުނު ނޫސްބަޔާނުގައިވެއެވެ.

ސަރުކާރުން ދިން ލުޔާ އެކު ލަސްނުކޮށް ރަމަޟާން މަހުގެ ބިލުތައް ދެއްކުމަށް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ވަނީ އެ ކުންފުނީގެ ހުރިހާ ކަސްޓަމަރުންނަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ. އެ ކުންފުނީގެ ކަސްޓަމަރ ކެއަރ ސެންޓަރުގެ ހޮޓްލައިން 105 އަށް ގުޅުމުން ނުވަތަ 1050 އަށް އެސްއެމްއެސް ފޮނުވުމުން ނުވަތަ [email protected] އަށް އީ-މެއިލްކުރުމުން މި ކަމުގައި އެހީތެރިކަން ލިބޭނެ ކަމަށް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ބުނެއެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
AP24125045591180-1717571401
"ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަކީ އަދާކުރަން ޖެހޭ އަޚުލާޤީ އަދި ދީނީ ވާޖިބެއް"
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
Ads by
މަގުބޫލު
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
345663_304e6724-f_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި
352573_6707d699-0_-scaled
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
345663_304e6724-f_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި
352573_6707d699-0_-scaled
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް