Friday, 19 July 2024
Ads by

ެއެކި ސުފުރާ: ވައިޓް ސޯސް ޕާސްތާ

ެއެކި ސުފުރާ: ވައިޓް ސޯސް ޕާސްތާ

ބޭނުންވާތަކެތި:

1 ޕެކެޓް ޕެންނެ ޕާސްތާ
2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާގެ ބަޓަރު ނުވަތަ މާޖެރިން
2 ފިއް ލޮނުމެދު ( މުގުރާލާފަ)
2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ފުށް
4/3 ޖޯޑު ފެން
4/3 ޖޯޑު ކިރު
3/1 ޖޯޑު ޕާމެސަން ޗީޒް ގާނާފަހުރި ( ފެކެޓްގައި ހުންނަ ޕައުޑަރ ވެސް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ)
ރަހަލާވަރަށް ލޮނު އަދި މުގުރި އަސޭމިރުސް

ތައްޔާރުކުރާނެގޮތް:

ޕާސްތާ ޕެކެޓުގައިވާ އިރުޝާދާ އެއް ގޮތައް ކައްކާލާށެވެ. ބަޓަރު ކޮޅު ތަވައެއްގައި ހޫނު ކޮށްލެއްވުމަށް ފަހު ލޮނުމެދު ކޮޅު އަޅާލާށެވެ. ލޮނުމެދު ކޮޅު ލައިޓް ބުރައުން ކުލަ އަރަންދެން މީރު ކޮށްލުމަށް ފަހު ފުށް ކޮޅު އަޅާލާށެވެ. ފުށްކޮޅާ ލޮނުމެދު ކޮޅު އެއްކޮށްލުމަށް ފަހު ފެން އަދި ކިރު އަޅައި ރަނގަޅަށް ހަލުވައިލާށެވެ. ސޯސްކޮޅު ރަނގަޅަށް ކެކެން ފެށުމުން ކައްކާފައި ހުރި ޕާސްތާ ކޮޅު އަޅައިލާށެވެ. ރަނގަޅަށް އެއްކޮށް ލުމަށްފަހު ޕާމެސަން ޗީޒް އަޅުއްވާ އެއްކޮށްލައި ލޮނު އަދި މުގުރި އަސޭމިރުސް ކޮޅެއް އަޅާ ރަހަ ހެޔޮވަރު ކޮށްލާށެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
Ads by
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި