Friday, 19 July 2024
Ads by

ރައީސް އެދިވަޑައިގެންނެވީ ފަހު 10 ގެ ބޭނުން ހެޔޮ ގޮތުގައި ހިފުމަށް

ރައީސް އެދިވަޑައިގެންނެވީ ފަހު 10 ގެ ބޭނުން ހެޔޮ ގޮތުގައި ހިފުމަށް

ރައީސް މުޢިއްޒު: އެދިވަޑައިގެންނެވީ ފަހު 10 ގެ ދުވަސްތަކުގެ ބޭނުން ހެޔޮ ގޮތުގައި ހިފުމަށް - ފޮޓޯ:ޕީޕީއެމް

މި ރަމަޟާން މަހުގެ ފަހު 10 ގެ ދުވަސްތަކުގެ ބޭނުން ހެޔޮ ގޮތުގައި ހިފުމަށް ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ކުރިއަށް ގެންދާ “ރައީސްގެ ޖަވާބު” ސިލްސިލާގެ ތެރެއިން މީހަކު ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ ރަމަޟާން މަހުގެ ފަހު 10 ގެ ދުވަސްތަކުގައި ސަރުކާރު ބަންދުކުރައްވަން ނިންމެވީ ރޭ އަޅުކަމަށް ފުރުސަތު ދެއްވައި، މި ދުވަސްތަކުގައި އެންމެ ހެނދުނާ އޮފީހަށް ދިއުމުގެ ބުރަ ލުއިކޮށްދެއްވުމަށް ކަމަށެވެ.

“ސަރުކާރުން ނިންމީ ފަހު 10 އެއް ރޭ އަޅުކަމުގައި ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުރުމަށް ފަސޭހަކޮށް ދިނުމަށްޓަކައި ދުވާލު ހެނދުނު ތެދުވެގެން އޮފީހަށް ގޮސް، މަސައްކަތަށް ދިއުމަށް ވުރެ މި ދުވަސްތަކަކީ އެއްކޮށް ބަންދު ދުވަސްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅީމާ ފަހު 10 ގެ ހެޔޮ ދަރުމަ އާއި ސަވާބު ހޯދުމަށް އަޅުގަނޑުމެން އެންމެނަށް ވަރަށް ފަސޭހަވެގެން ދާނެ ކަމަށް،” – ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު

ރަމަޟާން މަހުގެ ފަހު 10 ގެ ދަރުމަ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ލިބުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާކަން ފާހަގަކުރައްވާ އެމަނިކުފާނު ވަނީ މި ދުވަސްތަކުގެ ބޭނުން އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހުރިހާ ފަރާތްތަކުންވެސް ހިފާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރައްވާ ކަމުގައި ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިއީ ރަމަޟާން މަހުގެ ފަހު 10 އިގެ ދުވަސްތައް އަޅުކަމަށް ހާއްސަކޮށް ދިނުމަށް ދިވެހި ދައުލަތުން ނިންމިކަން އެނގެން އޮތް ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ރައީސް ވަނީ ފަހު 10 ގައި ކޮންމެހެން ހިދުމަތަށް ނުކުންނަން ޖެހޭ ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންނަށް ހާއްސަ އިނާޔަތެއް ދިނުމަށް ނިންމާފައެވެ. އަދި މި ރަމަޟާން މަހު ކާބޯތަކެތީގެ އަގު ބޮޑުވިޔަ ނުދޭން ހާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައި ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ހިމެނޭހެން ރޯދަ ހަދިޔާ ރައްޔިތުންނަށް ބަހާފައެވެ. އޭގެ އިތުރުން ކަރަންޓާއި ފެނުގެ ބިލުތަކަށް ލުޔެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން ބިލުތަކުން ޑިސްކައުންޓެއް ދީ ވަކި މިންވަރެއް މާފުކޮށްދޭން ވެސް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
Ads by
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި