Wednesday, 24 July 2024
Ads by

ފެން ބިލުގެ ފައިސާ މަހުން މަހަށް ދައްކައި ހަލާސްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ހަމަޖައްސައިފި

ފެން ބިލުގެ ފައިސާ މަހުން މަހަށް ދައްކައި ހަލާސްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ހަމަޖައްސައިފި

ފެން ބިލުގެ ފައިސާ މަހުން މަހަށް ދައްކައި ހަލާސްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ވަނީ ހަމަޖައްސައިދީފައި - ފޮޓޯ:އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ

ފެން ބިލުގެ ފައިސާ މަހުން މަހަށް ދައްކާ ހަލާސްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް މާލެ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ (އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ) އިން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

އާންމު ރައްޔިތުންގެ މާލީ ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ގޭބިސީތަކުގެ ފެން ބިލާއި ކަރަންޓު ބިލު ނުދެއްކި ގިނަ ދުވަސްވެގެން އަރާފައިވާ ޖޫރިމަނާ ފައިސާ މާފުކޮށްދިނުމަށް މި މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ސަރުކާރުގެ މި ނިންމުމާ ގުޅިގެން، އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބުނީ އެ ކުންފުނީގެ ޑޮމެސްޓިކް ކަސްޓަމަރުންގެ ބިލުތަކަށް މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް އަރާފައިވާ ޖޫރިމަނާ މާފުކޮށްދެވޭނެ ކަމަށެވެ. މިގޮތުން ޖޫރިމަނާ މާފުކޮށްދެވޭނީ ޖޫރިމަނާ ނިސްބަތްވާ ބިލުތަކަށް
ދައްކަން ޖެހޭ ޖުމްލަ ފައިސާ އަންނަ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން މި އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހާ ދެމެދު އެއްކޮށް ދައްކާ ހަލާސްކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ބުނެފައި ވަނީ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އެ ބިލުތަކަށް މަހުން މަހަށް ބަހާލައިގެން ފައިސާ ދައްކާ ހަލާސްކުރުމަށް އެދޭ ކަސްޓަމަރުންނަށް އެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދޭނެ ކަމަށެވެ. މަހުން މަހަށް ބަހާލައިގެން ފައިސާ ދައްކާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ޖޫރިމަނާ މާފުކޮށްދެވޭނީ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ފައިސާ ދައްކާ ހަލާސްކުރުމުން ކަމަށް ވެސް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ބުނެއެވެ.

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ބުނި ގޮތުގައި އެ ކުންފުނީގެ ކަސްޓަމަރ ކެއަރ ސެންޓަރުގެ ހޮޓްލައިން 105 އަށް ގުޅުމުން ނުވަތަ 1050 އަށް އެސްއެމްއެސްއެއް ފޮނުވުމުން ނުވަތަ mail@mwsc.com.mv އަށް އީ-މެއިލް ކުރުމުން މި ކަމުގައި އެހީތެރިކަން ލިބޭނެ ކަމުގައެވެ.

ނުދެއްކި ގިނަ ދުވަސްވެގެން ޖޫރިމަނާ އަރާފައިވާ ބިލުތަކަށް ފައިސާ ދައްކާ ހަލާސްކުރުމަށް މި ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހިފުމަށާއި ގަވާއިދުން ބިލުތަކަށް ފައިސާ ދައްކަމުން ގެންދިއުމަށް އެ ކުންފުނީގެ ހުރިހާ ކަސްޓަމަރުންނަށް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
Majlis_majilis4
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ބަންގީގެ އަޑު އިއްވަން ފަށައިފި
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
Ads by
މަގުބޫލު
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!