Friday, 19 July 2024
Ads by

ހަސަންގެ ޝިޔާމްގެ ކެންޑިޑެސީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލުކޮށްފި

ހަސަންގެ ޝިޔާމްގެ ކެންޑިޑެސީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލުކޮށްފި

ހަސަން ޝިޔާމް: އޭނާގެ ކެންޑިޑެސީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަނީ ބާތިލުކޮށްފައި - ފޮޓޯ:ހަސަން ކެމްޕެއިން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާއަށް އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ، ހަސަން ޝިޔާމްގެ ކެންޑިޑެސީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލުކޮށްފިއެވެ.

ހަސަންގެ ކެންޑިޑެސީ ބަލައިގަތުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ބާތިލުކޮށްފައި ވަނީ ސާބިތު ދަރަންޏެއްގެ މައްސަލައިގައި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން އެ ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެންނެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެ މައްސަލަ ބެއްލެވި ތިން ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާގުން މިއަދު އިއްވި ހުކުމުގައި ބުނެފައި ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލާ މީހެއްގެ ކިބައިގައި ހުންނަން ޖެހޭ ޝަރުތު ހަސަންގެ ކިބައިގައި ހަމަނުވާ ކަމަށެވެ. އެއީ އޭނާގެ މައްޗަށް ސާބިތު ދަރަންޏެއް އޮވެމެ، އެ ދަރަނި ހުކުމާ އެއްގޮތަށް ދައްކަމުން ނުދާތީ ކަމަށް ހުކުމުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައި ވަނީ ހަސަންގެ ފަރާތުން ހައި ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައި އޮތް އިސްތިއުނާފު މައްސަލައެއްގައި މިދިޔަ މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު ކޯޓުން ހުކުމް ކުރުމާ އެކު، ހަސަންގެ ސާބިތު ދަރަންޏެއް އޮތް ކަމަށް ކަށަވަރުވާ ކަމަށް ބުނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އެ ހުކުމުގައި ހަސަންގެ ދަރަންޏެއް އޮތް ކަމަށް ސާބިތުވި ނަމަވެސް، އޭނާއަކީ ދަރަންޏަށް ފައިސާ ދައްކަމުން ނުދާ މީހެއްގެ ކަމުގައި މާނަ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ހައި ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވެއެެވެ.

ދެހާސް ނަވާރަ ވަނަ އަހަރު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ވެސް ހަސަންއަށް މި މައްސަލަ ކުރިމަތިވިއެވެ. އެ ފަހަރު އީސީން އޭނާގެ ކެންޑިޑެންސީ ބަލައި ނުގަތުމުން، ކެންޑިޑެންސީ ބަލައިގެންފައި ވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުކުމަކަށެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
Ads by
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި