Friday, 19 July 2024
Ads by

އެކި ސުފުރާ: ޗޮކްލެޓް ބަނާނާ ޝޭޭކް

އެކި ސުފުރާ: ޗޮކްލެޓް ބަނާނާ ޝޭޭކް

ބޭނުންވާނެތަކެތި:

1 ދޮންކެޔޮ (ކުޑަ)

2 މޭޒުމަތީ ސަމްސާ ކޮކޯ ޕައުޑަރ

1 ތަށި މިލްކް

1 ސްކޫޕް ވެނީލާ އައިސްކްރީމް

1 ސަމްސާ މާމުއި

ތައްޔާރުކުރާނެގޮތް:

މިލްކްޝޭކް ހަދަން ބޭނުންވާ ހުރިހާ އެއްޗެށް މިކްސްޗަރ އަށް އަޅާ ރަނގަޅަށް ގިރާލާށެވެ. މިލްކްޝޭކް އަޅަން ބޭނުންވާ ތަށްޓަށް އައިސްކިއުބު އެޅާލާށެވެ. މިއީ ވަރަށް މަދު ބާވަތެއް ބޭނުންކޮށްގެން ތައްޔާރު ކޮށްލެވޭ ވަރަށް މީރު ބުއިމެކެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
Ads by
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި