Ads by
ޚަބަރު
ކުރީގަ އޮތް ސިޔާސީ ހަލަބޮލިކަމުގަ އެންމެ ބޮޑަށް ގެއްލުންވި ބަޔަކީ މާލޭގެ ރަށްވެހިން: ރައީސް ޞާލިޙް 

ކުރީގަ އޮތް ސިޔާސީ ހަލަބޮލިކަމުގެ ތެރޭގައު އެންމެ ބޮޑަށް ގެއްލުންވި ބަޔަކީ މާލޭގެ ރަށްވެހިން ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޓް, ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Ads by Eki Online

އެމްޑީޕީގެ ޖަލްސާއެއްގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސް ޞާލިޙް ވިދާޅުވީ މިދިޔަ ސިޔާސީ ހަލަބޮލިކަމުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ބޮޑަށް ގެއްލުންވި ބަޔަކީ މާލޭގެ ރަށްވެހިން ކަމަށާއި އޭރު މާލޭގައި ވިޔަފާރިއެއް ހިންގަން ވެސް ފުރުސަތު ލިބިފައިނުވާ ކަމަށެވެ.

އަދި ކުރީގައި މާލޭގެ ރައްޔިތުން އުޅެން ޖެހުނީ އަނިޔާވެރިކަމެއްގެ ތެރޭގައި ކަމަށާއި ނަމަވެސް މިހާރު އެފަދަ ފެންނަ މަންޒަރު ތަފާތު ކަމަށް ރައީސް ޞާލިޙް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ޞާލިޙް ވިދާޅުވީ ވޭތުވެދުޔަ 7 އަހަރު ކޮންމެ ރެއަކު މުޒާހަރާތަކާއި ގުޅިގެން ވިޔަފާރިވެރިން ވެސް އުޅެން ޖެހުނީ ހާލުގައި ކަމަށާއި ނަމަވެސް މިހާރު ކުރީގަ މާލޭގައި އޮތް ހަަލަބޮލި ކަމެއް ނެތް ކަމަށް ވިޔަފާރިވެރިން ވިދާޅުވާ ކަމަށެވެ.

ކުރީގަ އޮތް ސިޔާސީ ހަލަބޮލިކަމަށް މާލޭގެ ރަށްވެހިން އަލުން ދާން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށާއި އެހެން ކަމުން އެމަނިކުފާނަށް ދެވަނަ ދައުރެއް ދޭން ޖެހޭ ކަމަށް ވެސް ރައީސް ޞާލިޙް ވިދާޅުވިއެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *