Sunday, 14 July 2024
Ads by

ހައުސިން ކޮމެޓީއިން އަނީސާ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ހައުސިން ކޮމެޓީއިން އަނީސާ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

“ބިންވެރިޔާ” އަދި “ގެދޮރުވެރިޔާ” ސްކީމާއި ގުޅިގެން ހުށަހާޅާ މައްސަލަތަކާއި އަދި ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުންތައް ނިންމުމަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ ލަފާފުޅުގެ މަތިން އުފެއްދި “ހައުސިން ކޮމިޓީ”ން އެ ކޮމިޓީއަށް އައްޔަން ކުރައްވާފައިވާ އަނީސާ އަހުމަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ.

ހައުސިން ކޮމިޓީން އަނީސަ އިސްތިއުފާ ދެއްވިއިރު އެކޮމިޓީގެ މުގައްރިރަކަށްވެސް އައްޔަން ކުރައްވާފައިވަނީ އޭނާއެވެ. އަދި މިހާތަނަށް ބާއްވާފައިވަނީ އެ ކޮމިޓީގެ އެންމެ ބައްދަލުވުމެކެވެ.

“ހައުސިން ކޮމިޓީ” އުފެއްދީ 5 މެންބަރުން ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.

ކޮމެޓީގެ މެންބަރުންނަކީ؛

  • އަނީސާ އަހްމަދު
  • އާމިނަތު އީނާސް
  • އަހްމަދު އަލީ މަނިކު
  • އަބްދުލްއަޒީޒް ޔޫސުފް
  • މަރިޔަމް ފިޒާނާ ރަޝީދު

އަދި އެއަށްފަހު، ޑރ. މުޢިއްޒުގެ ލަފާފުޅުގެ މަތިން އުފެއްދި “ހައުސިން ކޮމިޓީ”ގެ މުހިންމު ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބައިވެރިވުން ހިމެނުމަށް އިތުރު ކޮމެޓީއެއްވެސް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ގޮތަށްވެސް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން އުފައްދާފައިވެއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް އެކޮމިޓީއުފެއްދެވީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މަޝްވަރާ ނުހޯދާކަމަށް ބުނެ، މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރުވަނީ އާ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލާފައެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
AP24125045591180-1717571401
"ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަކީ އަދާކުރަން ޖެހޭ އަޚުލާޤީ އަދި ދީނީ ވާޖިބެއް"
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
Ads by
މަގުބޫލު
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
345663_304e6724-f_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި
352573_6707d699-0_-scaled
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
345663_304e6724-f_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި
352573_6707d699-0_-scaled
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް