Monday, 22 July 2024
Ads by

އެކި ސުފުރާ: އޯރިއޯ ޕުޑިން

އެކި ސުފުރާ: އޯރިއޯ ޕުޑިން

ބޭނުންވާތަކެތި:

½ ދަޅު ގެރިކިރު

2 ސައިސަމުސާ ކޯން ފްލާ

500 އެމް އެލް ފުލްކްރީމް ކިރު

1 ސައިސަމުސާ ވެނީލާ އެސެންސް

2 ޕެކެޓް އޯރިއޯ (ކްރީމް ގަނޑު ވަކި ކޮށްފައި)

ތައްޔާރުކުރާނެގޮތް:

ތަވައަކަށް ގެރިކިރު އެޅުމަށް ފަހު އުނދުންމަތީގައި މަޑުގިނީގައި ހަލަމުން، ކައްކާށެވެ.

ކިރުފޮދު ކެކެން ފެށުމުން ¼ ޖޯޑު ހުންނަ ވަރުގެ އެތިކޮޅެއް ނެގުމަށް ފަހު އޭގެ ތެރެއަށް ކޯން ފްލާ އަޅައި އެއްކޮށްލާށެވެ. އެއަށް ފަހު ތަވާ މަތީގައި ހުރި ބައިގެތެރެއަށް ކޯން ފްލާ އެއްކުރި ބައި އަޅައި، ރަނގަޅަށް އެއްކުރުމަށް ފަހު އެސެންސް ފޮދު ވެސް އަޅާއި އޮލަވަންދެން މަޑުމަޑުން ހަލަމުން އަނެއްކާ ވެސް ކައްކާށެވެ.

އޮލަވުމުން އުނދުން މަތިން ބޭލުމަށް ފަހު، ކްރީމް ވަކި ކޮށްފައި ހުރި އޯރިއޯ ބިސްކޯދުތައް އަޅާފައި ހުރި ކޮންޓެއިނަރުގައި ހުރި ބިސްކޯދުތަކުގެ މައްޗަށް ކުރީމްކޮޅު އޮއްސާލާށެވެ.

ހިހޫވަންދެން ބެހެއްޓުމަށް ފަހު ބޭނުން ނަމަ އޯރިއޯ ބިސްކޯދު ފުޑުކޮށްފައި މައްޗަށް ވެސް އެޅިދާނެއެވެ.

2 ގަޑިއިރު ފްރިޖްގައި ބަހައްޓައިގެން ފިނިކުރުމުން، ޕުޑިން ތައްޔާރުވީއެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
Ads by
މަގުބޫލު
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!