Friday, 19 July 2024
Ads by

އެކި ސުފުރާ: ބްރެޑް ޕޮކެޓްސް

އެކި ސުފުރާ: ބްރެޑް ޕޮކެޓްސް

ބޭނުންވާތަކެތި:

10 ފޮތި ޕާން

3 ސަމްސާ ފާރޮށި ކުނޑި

1 ބިސް

2 ފިޔާ ކޮށާފައި

1 މޭޒުމަތީ ސަމްސާ އިނގުރު-ލުނބޯ ޕޭސްޓް

1/2 ޓޮމާޓޯ ކޮށާފައި

1/2 މޭޒުމަތީ ސަމްސާ ތެޅި މިރުސް

2 މޭޒުމަތީ ސަމްސާ ޓޮމާޓޯ ޕޭސްޓް

2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ މަޔޮނެއިޒް

1/2 ޖޯޑު ކުކުޅު ފިހެލުމަށްފަހު ކުދިކޮށް ކޮށާފައި

1/2 ޖޯޑު ގްރީން ޕީސް

ތައްޔާރުކުރާނެގޮތް:

އެންމެ ފުރަތަމަ ތަވާ ހޫނުކޮށްލުމަށްފަހު މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ތެޔޮ އަޅާލާށެވެ. އޭގެ ތެރެއަށް ފިޔާ އަޅާލާށެވެ. ދެން އިނގުރު ލުނބޯ ޕޭސްޓް އަޅާލުމަށްފަހުފިޔާ މީރުވަންދެން ކައްކާލާށެވެ.

ކޮށާފައި ހުރި ޓޮމާޓޯ ކޮޅު އެއްކޮށްލުމަށްފަހު ރަނގަޅަށް ކައްކާލާށެވެ. އޭގެތެރެއަށް މިރުސް ޕައުޑަރް އަޅާލާށެވެ. އެއަށްފަހު ޓޮމާޓޯ ކެޗަޕް، މެޔޮނީޒްއަދި ފްރޯޒެން ގްރީން ޕީސްއެއްކޮށްލުމަށްފަހު ރަނގަޅަށް ކައްކާލާށެވެ. އޭގެތެރެއަށް ކުކުޅުކޮށް އަޅާލާށެވެ.

ދެން ޕާން ފޮތިތައް ނަގައި ވަށައިގެން އިންނަ ބައި ނެގުމަށްފަހު ދެ ޕާންފޮތިރޮށި ދަމާހެން ރަނގަޅަށް ފްލެޓްކޮށްލާށެވެ. އެއަށްފަހު ކުކީ ކަޓަރ ނުވަތަވަށްކޮށް އިންނަ އެއްޗަކުން ޕާންފޮތި ވަށްކޮށް އިންނާނެހެން ކަފާލާށެވެ. ދެން ބިސް ތަށްޓަކަށް އަޅައި ވަށްކޮށް ދެންމެ ތައްޔާރުކުރި ޕާން އެއަށްއަޅައި ފޯ ކޮށްލާށެވެ. އޭގެން ނަގައި ފާރޮށި ކުނޑި ބުރުވާލާށެވެ.

ތެޔޮ ހޫނުކޮށްލާށެވެ. އެއަށް ޕާންތައް އަޅައި ފުއްޕާލައި ގޯލްޑަން ބްރައުންކުލައަށް ބަދަލުވަންދެން ޑީޕް ފްރައިކޮށްލާށެވެ. ފިލިން އެޅުމަށް ޕާނުގެ މެދުންބުރިކޮށްލާށެވެ. އެއަށްފަހު ކުރިންތައްޔާރު ކުރި ސޯސްގަނޑު އެއަށްއަޅާލާށެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
Ads by
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި