Friday, 19 July 2024
Ads by

ލޯނު ދޫކުރުން ވަގުތީގޮތުން ހުއްޓާލިކަމަށް ބުނެ ފަތުރަނީ ދޮގު ވާހަކައެއް: އެސްޑީއެފްސީ

ލޯނު ދޫކުރުން ވަގުތީގޮތުން ހުއްޓާލިކަމަށް ބުނެ ފަތުރަނީ ދޮގު ވާހަކައެއް: އެސްޑީއެފްސީ

ފޮޓޯ: މީސް މީޑިޔާ

އެސްއެމްއީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެސްޑީއެފްސީ) އިން ލޯނު ދޫކުރުން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލައިފައިވާކަމަށް ބުނެ ބައެއް ފަރާތްތަކުން އާއްމުކުރަމުން ދަނީ ދޮގު ވާހައެއް ކަމަށް އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

އެކްސްގައި ކުރި ޕޯސްޓެއްގައި އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ބުނެފައިވަނީ، ލޯނު ދޫކުރުން ވަގުތީގޮތުން ހުއްޓާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ފަތުރަމުން ދަނީ ހަގީގަތެއްނެތް ވާހަކަތަކެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެފަދަ ވާހަކަތައް ފެތުރުމަކީ ހިތާމަކުރާ ކަމެއް ކަމަށާއި، ދޮގު މައުލޫމާތު ނުފެތުރުމަށް އިލްތިމާސް ކޮށްފައިވެެއެވެ.

އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ލޯނު ދޫކުރަމުންދާ ދާއިރާތަކަށް ތެރެއަށް އިތުރު ކެޓެގަރީތައް ވެސް އިތުރުކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން، “ކަނޑުފަޅު ނަފާ” ގެ ތެރެއިން ފަރު މަސްވެރިކަމަށް ހާއްސަ ކެޓެގަރީއަކެއް ހިމެނިފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ބުނީ އިތުރުކުރެވުނު ދާއިރާއާއި، “ދަނޑުވެރި ނަފާ” ލޯނު ޕްރޮޑަކްޓް އަދި އަންހެނުން ޝާމިލްވާ ވިޔަފާރިތަކަށް “ފަށާ މަދަދު” ގެ ލޯނު ޕްރޮޑަކްޓްގެ ދަށުން މިހާރުވެސް ލޯނަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ. ލޯނަށް ހުށަހެޅޭނީ އެ ކޯޕަރޭޝަންގެ ކަސްޓަމާ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށެވެ.

އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ހާއްސަކޮށްވެސް އެ ކޯޕަރޭޝަނުން އަންނަނީ ލޯން ދޫކުރަމުންނެވެ. އަދި މިއަހަރުގެ މިހާ ހިސާބަށްވެސް ގިނަ ފަރާތްތަކަކުން ލޯނަށް އެދެމުންދާކަން އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
Ads by
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި