Friday, 19 July 2024
Ads by

އެކި ސުފުރާ: ޗީޒް ސޭންޑްވިޗް

އެކި ސުފުރާ: ޗީޒް ސޭންޑްވިޗް

ބޭނުންވާތަކެތި:

1 ޕާން

1 މަސްދަޅު

2 ފިޔާ ( ކުދިކޮށް ކޮށާފައި )

1 ސައި ސަމުސާ ތެޅިމިރުސް

1 ސައިސަމުސާ އަސޭމިރުސް

2/1 ސައިސަމުސާ ގިތެޔޮމިރުސް ( ކުދިކޮށް ކޮށާފައި )

3 ސައި ސަމުސާ މަޔޮނައިސް

6 ބިސް ( ކައްކާފައި ކުދިކޮށް ކޮށާފައި )

2 ސައި ސަމުސާ ލުނބޯ ހުތް

ރަހަލާވަރު ލޮނުކޮޅެއް

ބަޓަރ ކޮޅެއް

20 ފޮތި ސްލައިސް ޗީޒް

ތައްޔާރުކުރާނެގޮތް:

ތައްޓަކަށް ކޮށާފައި ހުރި ފިޔާކޮޅު އަޅާ ލުނބޯހުތް ޖަހައިގެން ރަނގަޅަށް މޮޑެލާށެވެ. އެއަށްފަހު މިރުސް، މަސް، އަސޭމިރުސް، ތެޅިމިރުސް، މަޔޮނައިސް އަދި ރަހަލާވަރު ލޮނުކޮޅެއް އަޅައި، ރަނގަޅަށް މޮޑެލާށެވެ. ދެން ކައްކާ ކޮށާފައި ހުރި ބިސްކޮޅުއަޅާ ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލާށެވެ. ޕާން ފޮތިތަކުގައި ބާޓާރ ހާކައިލާށެވެ. އަދި އެއްފޮތި މައްޗަށް މޮޑުނު މަސްގަޑުން މަސްކޮޅެއް އަޅައި، ސަމުސަލަކުން ރަނގަޅަށް އެއްވަރުކޮށްލުމަށްފަހު މަތީގައި ސްލައިޑް ޗީސް ފޮތި ބާއްވާލާފައި އަނެއް ޕާން ޕޮތިވެސް މަތީގައި ބާއްވާލާފައި ބަޓަރުކޮޅު ވިރެންދެން ދެފުށް ކުޑަކޮށް ޗޮކްލެޓް ކުލަ އަރަންދެން ފިހެލާލާށެވެ. ނުވަތަ ހޫނު ކޮށްލާށެވެ. ރަނގަޅަށް ފިހެވުމުން ސޭންޑްވިޗް ގޮތަށް ޕާންފޮތި ކަފާލާށެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
Ads by
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި