Wednesday, 24 July 2024
Ads by

އެކި ސުފުރާ: ޕާން ބޯކިބާ

އެކި ސުފުރާ: ޕާން ބޯކިބާ

ބޭނުންވާނެތަކެތި:

10 ފޮތި ހުދު ޕާން (ކުދިކުދި އެތިކޮޅުކޮޅު ހުންނާނެގޮތަށް ކުދިކޮށްފައި)
1 ދަޅު ގެރިކިރު

2 ބިސް

1 ސައިސަމުސާ ތެޔޮ

¼ ޖޯޑު ކެޝޫ ނަޓް (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި)

1 ސައިސަމުސާ ވެނީލާ އެސެންސް

2 ޖޯޑު ފެން

ތައްޔާރުކުރާނެގޮތް:

އެންެމެ ފުރަތަމަ އަވަން ހޫނުކުރަން ޖައްސާށެވެ. އަދި ކުދިކުދި އެތިކޮޅު ހުންނަ ގޮތަށް ކުދިކޮށްފައި ހުރި ޕާންތައް ބޯތަށްޓަކަށް އަޅައި އޭގެ ތެރެއަށް ހުރިހާ ޕާންތައް ފޯވާވަރަށް ފެން އަޅާށެވެ. ފެން އެޅުމަށް ފަހު 30 ވަރަކަށް މިނެޓު ވަންދެން ބަހައްޓާށެެވެ.

އެއަށް ފަހު ބޯތަށްޓަކަށް ބިސްކޮޅު އަޅައި ރަނގަޅަށް ގިރާލާށެވެ. އެއަށް ފަހު ތެލާއި ގެރިކިރު އަޅައި ހުރިހާ އެއްޗެއް ރަނގަޅަށް އެއްވަންދެން އެއްކޮށްލާށެވެ. އެއްވުމުން ކުދިކޮށް ކޮށައިފައި ހުރިކެޝޫ ނަޓް އަޅައި އަނެއްކާ ވެސް އެއްކޮށްލާށެވެ.

ރަނގަޅަށް އެއްވުމުން ފޯކުރި ޕާން އެއަށް އަޅައި އެއްކޮށްލާށެވެ. އެއަށް ފަހު ބޭކިން ޓްރޭގައި ތެޔޮކޮޅެއް ލުމަށް ފަހު އެއަށް އެއްކުރި ސާމާނު އޮއްސައިލައި ރީއްޗަށް މަތި އޮމާން ކޮށްލާށެވެ.

އަވަނުގެ ތެރެއަށް ޓްރޭ ލުމަށް ފަހު ރަނގަޅަށް ރޯފިލަން ދެން ފިހެލާށެވެ. ފިހެ ނިމޭ އިރު މައްޗަށް ހުންނާނީ ރަން މުށި ކުލަ އަރައިފައެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
Majlis_majilis4
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ބަންގީގެ އަޑު އިއްވަން ފަށައިފި
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
Ads by
މަގުބޫލު
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!