Friday, 19 July 2024
Ads by

އެކި ސުފުރާ: ޗިޕްސްމޯ ޕުޑިން

އެކި ސުފުރާ: ޗިޕްސްމޯ ޕުޑިން

ބޭނުންވާތަކެތި:

1 ޖޯޑު ވިޕްޑް ކްރީމް
1 ޖޯޑު ނެސްލޭ ކްރީމް
1 ދަޅު ގެރިކިރު
2 މޭޒުމަތީ ސަމްސާ ކޮކޯ ޕައުޑާ
ޗިޕްސްމޯ ޕެކެޓް (ޓްރޭގެ ސައިޒަށް އެކަށޭނަ)

ތައްޔާރުކުރާނެގޮތް:

އެންމެ ފުރަތަމަ ވިޕްޑް ކްރީމް ގިރާލާށެވެ. އޭގެތެރެއަށް ނެސްލޭ ކްރީމް އަޅާލުމަށްފަހު މިކްސް ކޮށްލާށެވެ. އެއަށްފަހު ކޮކޯ ޕައުޑާއާއި ގެރިކިރު މިކްސް ކޮށްލާށެވެ. ރަނގަޅަށް މިކްސް ކޮށްލުމަށްފަހު ވިޕްޑް ކްރީމް ތެރެއަށް އަޅާލާއި މިކްސް ކޮށްލާށެވެ.

ދެން އޮންނާނީ އެސެމްބަލް ކުރުމެވެ. ޓްރޭއެއްގައި އެންމެ ފުރަތަމަ މި މިކްސްޗާ ހާކާލާށެވެ. އަދި އޭގެ މައްޗަށް ޗިޕްސްމޯ ބިސްކޯދުތައް އަތުރާލާށެވެ. ބިސްކޯދުތައް އެއްކޮށް ބޭނުންކުރެވި ޓްރޭ ފުރެންދެން ރިޕީޓް ކޮށްލާށެވެ. އަދި ނިންމާލަމުން ބިސްކޯދު ވަރަށް ހިމުންކޮށްފައި އޭގެ މައްޗަށް އަޅާލާށެވެ. ސާވްކުރުމުގެ ކުރިން 5-6 ގަޑިއިރު ވަންދެން ފްރިޖުގައި ފިނިކޮށްލާށެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
Ads by
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި