Ads by
ޚަބަރު
ހިދުމަތްތަކާއި ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއް ނުގެންގުޅޭނަން: ޤާސިމް 

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ވެރިކަމެއްގައި މާލެ އާއި އެހެން ރަށްރަށުގެ ތަފާތު ނައްތާލައި، ހިދުމަތްތަކާއި ވަސީލަތްތައް އެއް ހަމައެއްގައި، އެއް އަގެއްގައި ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު ޤާސިމް އިބްރާހިމް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Ads by Eki Online

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެންޕެއިނަށް ގދ. ތިނަދޫއަށް ވަޑައިގެން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ޤާސިމް ވިދާޅުވީ އަސާސީ ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި މާލެ އާއި ރަށްރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތަފާތުކުރާ ކަމަށެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމެއްގައި އެެކަން ބަދަލުކުރާނެ ކަމަށް ޤާސިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޤާސިމް ވިދާޅުވީ ޖޭޕީގެ ވެރިކަމެއްގައި ރައްޔިތުން މާލެ ސަރަހައްދަށް ޖަމާކުރުން ހުއްޓުވައި، ގައުމު ބިނާކުރާނީ ރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި ގާއިމުކުރާ ސިޓީތަކުގައި ތަހުޒީބު ވަސީލަތްތަކާ އެކު ފުރުސަތުތައް އުފައްދައިގެން ކަމަށެވެ.

ވިލާ ގްރޫޕުން ހިންގާ ގދ. ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓް އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ޓަކައި އެ އެއާޕޯޓް ބޮޑުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އޮތް ތިން މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފަށާނެ ކަމަށް ވެސް ޤާސިމް ވިދާޅުވިއެވެ. އެ އާޕޯޓްގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހައިތަނަށް ނުކުރެެވި އޮތީ ކުރީގެ ސަރުކާރުން އެ އެއާޕޯޓް އަތުލުމުން ކަމަށް ޤާސިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *