Ads by
ޚަބަރު
ޤާސިމްގެ ވަޢުދެއް: މަހުގެ އަގު 26 ރުފިޔާއަށް ބޮޑު ކޮށްދޭނަން

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެވިއްޖެ ނަމަ ރާއްޖޭގައި މަސް ކިލޯއަކަށް ދޭ އަގު، 26 ރުރިޔާއަށް ހަމަޖައްސާނެ ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Ads by Eki Online

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެންޕެއިނަށް ގދ. ތިނަދުއަށް ވަޑައިގެން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަަވަމުން ޤާސިމް ވިދާޅުވީ ވެރިކަން ލިބިއްޖެ ނަމަ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކެއްގައި ކަލުބިލަ މަހުގެ އަގު 25 ރުފިޔާއަށް ވުރެ ދަށް އަގަކަށް ނުހަދާނެ ކަމަށެވެ.

” އިންފެކްޓް އަޅުގަނޑުމެން ގަންނާނީ 26 ރުފިޔާއަށް ކިލޯއެއް. އެ ކަން މިއަދަކު އަޅުގަނޑަކަށް ނުކުރެވޭނެ. އެއީ ކީއްވެ. އަޅުގަނޑަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެއް ނޫން” ޤާސިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި ޖޭޕީގެ ވެރިކަމެއްގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކެއްގައި އޮންނާނީ އެއް އަގެއް ކަމަށާއި މާލެއާއި ރާއްޖެތެރެއާ ތަފާތު ނުކުރާނެ ކަމަށް ޤާސިމް ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ  އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ކަރަންޓާ ފެނުގެ ބިލަށް ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ޖޫރިމަނާއެއް ވެސް މައާފުކޮށްދޭނެ ކަމަށް ޤާސިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *