Wednesday, 24 July 2024
Ads by

އެކި ސުފުރާ: ގާލިކް ރައިސް

އެކި ސުފުރާ: ގާލިކް ރައިސް

ބޭނުންވާތަކެތި:

2 ޖޯޑު ބާސްމަތީ ހަނޑޫ

8 ލޮނުމެދު (ތުނިކޮށް ކޮށާފައި)

1 މޭޒުމަތީ ސަމްސާ ފިޔާ

1 މޭޒުމަތީ ސަމްސާ ބަޓަރ

1 ސައިސަމްސާ ލޮނު

ތައްޔާރުކުރާނެގޮތް:

އެންމެ ފުރަތަމަ ހަނޑޫކޮޅު ދޮވެލާށެވެ. އެއަށް ފަހު ތެއްޔަކަށް ބަޓަރ އަޅައި ހޫނު ކުރުމަށް ފަހު ފިޔާ، ލޮނުމެދު، ލޮނު އަޅައި ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލާށެވެ. މަޑު ރަންކުލަ އަރައި މުރަނަވާން ފެށުމުން ކުރިން ދޮވެފައި ހުރި ހަނޑޫ ކޮޅު އަޅައިލާށެވެ. ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލުމަށް ފަހު ފެން އަޅައި ކައްކައިލާށެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
Majlis_majilis4
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ބަންގީގެ އަޑު އިއްވަން ފަށައިފި
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
Ads by
މަގުބޫލު
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!