Monday, 22 July 2024
Ads by

އުރީދޫގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ދެ އުމްރާ ދަތުރު ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު

އުރީދޫގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ދެ އުމްރާ ދަތުރު ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު

އުރީދޫގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ދެ އުމްރާ ދަތުރު ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފައި - ފޮޓޯ:އުރީދޫ

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން މި ރޯދަ މަހު އެ ކުންފުނީގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ދެ އުމްރާ ދަތުރު ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

އުރީދޫން ބުނީ އެ ކުންފުނިން މި ރޯދަ މަހު ކުރިއަށްގެންދާ ބައެއް ހަރަކާތްތަކުގެ ޕާޓްނަރެއްގެ ގޮތުގައި ގިބްލަ ހައްޖު އަދި އުމްރާ ގުރޫޕާ އެކު ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. މި އާއެކު އެ ކުންފުނީގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ދެ އުމްރާ ދަތުރު ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ފަހިވެފައި ކަމަށް އުރީދޫން ބުނެއެވެ.

އުރީދޫން ބުނެފައި ވަނީ މި ރޯދަ މަހު އެ ކުންފުނިން ފަށާފައިވާ ރޯދަ ކުއިޒަކީ ޕީސް ފައުންޑޭޝަނާއި ގިބްލަ ގުރޫޕާ އެކު ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ކުއިޒެއް ކަމަށެވެ. މި ކުއިޒުގައި ބައިވެރިވުމަށް އުރީދޫގެ މީސް މީޑިއާގައި އާންމުކުރެވޭ ސުވާލުތަކަށް ދެވިފައިވާ ސުންގަޑީގެ ކުރިން ޖަވާބު ކޮމެންޓު ކުރަން ޖެހެއެވެ.

ދީނީ މައުލޫމާތު ކަސްޓަމަރުންގެ މެދުގައި އިތުރުކުރުމުގެ މަގުސަދުގައި ކުރިއަށްގެންދާ މި ކުއިޒުގެ ބޮޑު އިނާމަކަށް ގިބްލަ ހައްޖު އަދި އުމްރާ ގުރޫޕުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާފައި ވަނީ އުމްރާ ދަތުރެކެވެ. މި އިނާމު ލިބޭނީ އެންމެ ގިނަ ސުވާލުގެ ޖަވާބު ރަނގަޅު ކުރާ ފަރާތަކަށެވެ. އެއް ފަރާތަށް ވުރެ ގިނަ ފަރާތުން ރަނގަޅު ޖަވާބުތައް ދިމާކޮށްފައިވާނަމަ، އިނާމު ލިބޭނީ ގުރުއަތުން ހޮވޭ ފަރާތަކަށް ކަމަށް އުރީދޫން ބުނެއެވެ.

“އުންމީދަކީ ގިބްލަގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ އުމްރާ ދަތުރުގެ ސަބަބުން އުރީދޫގެ ރަމަޟާން މަހު ހިންގަމުންދާ ހަރަކާތްތަކުގައި ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވުން. އުރީދޫން ކުރިއަށް ގެންދާ ރޯދަ ކުއިޒުގެ ސަބަބުން ގިނަ ބަޔަކަށް ދީނީ މައުލޫމާތު ލިބިގެންދާނެކަން ޔަގީންކުރަން،” – އިބްރާހިމް އަޝްވާގު، ގިބްލަ ހައްޖު އަދި އުމްރާ ގުރޫޕުގެ ޑިރެކްޓަރ

އުރީދޫން ބުނި ގޮތުގައި އަތޮޅު ދުވުން ގޭމުގެ މި މަހުގެ ގިފްޓް ޕާޓްނަރއަކީ ވެސް ގިބްލަ ހައްޖު އަދި އުމްރާ ގުރޫޕް ކަމުގައެވެ. މި މަހުގެ ލީޑަރބޯޑުގެ އެއްވަނައަށް ދާ ފަރާތަކަށް (31 މާރޗް، 11:59 ނިޔަލަށް) ދެ މީހެއްގެ އުމްރާ ދަތުރު އެ ގްރޫޕުން ވަނީ ހުށައަޅާފައި ކަމަށް އުރީދޫން ބުނެއެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
Ads by
މަގުބޫލު
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!