Sunday, 14 July 2024
Ads by

އެކި ސުފުރާ: ބްރެޑް ފިއްޒާ

އެކި ސުފުރާ: ބްރެޑް ފިއްޒާ

ބޭނުންވާތަކެތި:

2 ފޮތި ޕާން

2 ސަމްސާ ސޯސް

ފިޔާ، ޓޮމާޓޯ، ކެޕްސިކަމް (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި)

1 ސަމުސާ އަސޭމިރުސް

½ ދަޅުމަސް

ގާނާފައިހުރި މޮޒަރެއްލާ ޗީޒް

ލޮނު

ތައްޔާރުކުރާނެގޮތް:

ޕާނުގައި ސޯސް ހާކާށެވެ. އެއަށްފަހު ފިޔާ، ޓޮމާޓޯ، ކެޕްސިކަމް، މަސް އަދި ލޮނާ އެއްކޮށް ރަނގަޅަށް މޮޑެލުމަށްފަހު ޕާނުގެ މަތީގައި އަތުރާލާށެވެ. އޭގެ މައްޗަށް ޗީޒް އެޅުމަށްފަހު ޗީޒްކޮޅު މެލްޓްވަންދެން އަވަނުން ފިހެލާށެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
AP24125045591180-1717571401
"ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަކީ އަދާކުރަން ޖެހޭ އަޚުލާޤީ އަދި ދީނީ ވާޖިބެއް"
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
Ads by
މަގުބޫލު
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
352573_6707d699-0_-scaled
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
345663_304e6724-f_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
352573_6707d699-0_-scaled
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
345663_304e6724-f_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި