Ads by
ޚަބަރު
ރ. ވާދޫގެ ތަރައްޤީގެ ބައެއް މަޝްރޫޢުތަކުގެ ނިމުން ރައީސް ޞާލިޙް ފާހަގަކޮށްދެއްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، ރ. ވާދޫގެ ތަރައްޤީގެ ބައެއް މަޝްރޫޢުތަކުގެ ނިމުން ފާހަގަކޮށްދެއްވައިފިއެވެ.

Ads by Eki Online

ރައީސް ޞާލިޙް މި މަޝްރޫޢުތަކުގެ ނިމުން ފާހަގަކޮށްދެއްވީ އެމަނިކުފާނު މިއަދު އެ ރަށަށް ވަޑައިގެންނެވެ.

އެމަނިކުފާނު މިއަދު ވާދުއަށް ވަޑައިގެން ވަނީ ވާދޫ އިންޖީނުގެއާ ފެނަކަ އޮފީސް އަދި ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް އަލަށް އިތުރުކުރި އިމާރާތް ހުޅުއްވައިދެއްވާފައެވެ.

ރައީސް މިއަދު ހުޅުއްވައިދެއްވި ވާދޫ އިންޖީނުގެ އަދި ފެނަކަ އޮފީސް، އިމާރާތްކޮށްފައި ވަނީ ރަށުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދާ ދުރުގައި، ކުރިޔަށްވުރެ ޖާގަ ތަނަވަސް އަދި ބޭނުންވާ އިތުރު ވަޞީލަތްތަކާ އެކުގައެވެ. ކުރީގެ އިންޖީނުގޭގެ ކެޕޭސިޓީއަކީ 528 ކިލޯވޮޓް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް އައު އިންޖީނުގެއާއެކު އިންޖީނުގޭގެ ކެޕޭސިޓީ ވަނީ 800 ކިލޯވޮޓަށް އިތުރުކުރެވިފައެވެ.

އަދި ވާދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް އިތުރުކުރި އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައި ވަނީ ކްލޭ އެލް.އެލް.ޕީ އާ ހަވާލުކޮށްގެންނެވެ. މި އިމާރާތުގައި ކޮންފަރެންސް ހޯލް، އިދާރީ އޮފީސް، ޖެނެރަލް ސްޓޯރ މެޑިކަލް ސްޓޯރ، އޮފީސް ސްޓޯރ، ގަރާޖު ހިމެނެއެވެ.

އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުގައި އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ޤާއިމްކޮށް، ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށްޓަކައި، ސަރުކާރުން ވަނީ، އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުގައި ޢުމުރާނީ ތަރައްޤީގެ ވަރަށް ގިނަ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގާފައެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *