Monday, 22 July 2024
Ads by

މިފްކޯގެ ސީއީއޯ ޝަމާހު މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުން އެކަހެރިކޮށްފި

މިފްކޯގެ ސީއީއޯ ޝަމާހު މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުން އެކަހެރިކޮށްފި

މިފްކޯގެ ސީއީއޯ އަދި އެމްޑީ ޝަމާހު: ބަލަމުންދާ މައްސަލަތަކަކާ ގުޅިގެން ޕީސީބީން ވަނީ އޭނާ މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުން އެކަހެރިކޮށްފައި - ފޮަޓޯ:މިފްކޯ

މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ (މިފްކޯ) ގެ ޗީފް އެގްޒެކްޓިވް އޮފިސަރ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަޙްމަދު ޝަމާޙު ރަޝީދާ ގުޅޭގޮތުން ބަލަމުންދާ މައްސަލަތަކަކާ ގުޅިގެން ޕްރަައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑު (ޕީސީބީ) އިން އޭނާ މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުން އެކަހެރިކޮށްފިއެވެ.

ޕީސީބީން މިއަދު ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ޝަމާހު އާ ގުޅޭގޮތުން ކޯޕަރޭޓް ގަވަނަންސް އާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކެއް އެ ބޯޑަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެކަމުގެ ފުރިހަމަ އެންކުއަރީއެއް ހިންގުމަށްޓަކައި އޭނާ މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުން އެކަހެރިކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ޕީސީބީން ބުނެއެވެ.

ޝަމާހު ވަގުތީގޮތުން މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުން އެކަހެރިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ޕީސީބީން ނެރުނު އެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ އޭނާ އާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކެއް އެ ބޯޑަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި އެ މައްސަލަތަކާ ގުޅުންހުރި އެންކުއަރީއެއް މިހާރު ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެ މައްސަލަ ބެލުމަށް ޝަމާހު މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުން އެކަހެރިކޮށްފައި ވަނީ 14 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ކަމަށް ޕީސީބީން ބުނެއެވެ. ޕީސީބީން ބުނި ގޮތުގައި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުން ޝަމާހު އެކަހެރިކުރެވިފައި ވަނީ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑާއި ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާ އަދި ފިޔަވަޅު އެޅުމާ ބެހޭ އުސޫލުގެ ދަށުން ކަމުގައެވެ.

މިފްކޯގެ ހިންގުމުގައި ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ހުރިކަމުގެ ޝަކުވާ އެ ބޯޑަށް ލިބުމާ ގުޅިގެން ޕީސީބީން ވަނީ އެ ކަންކަން އިސްލާހު ކުރުމަށް އެ ކުންފުންޏަށް އަންގާފައެވެ.

މިފްކޯގެ ޕޮލިސީތަކާ ހިލާފަށް އަމަލު ކުރުމާއި ކުންފުނީގެ ވަސީލަތްތައް އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ބޭނުންކުރާ ކަމަށް ބުނެ، އެ ބޯޑުގެ ވިސްލްބްލޯވާ ޕޯޓަލްއަށް ލިބުނު ޝަކުވާތަކާ އެކު ޕީސީބީން ވަނީ މި މަހު ކުރީކޮޅު ޝަމާހުއަށް ސިޓީއެއް ވެސް ފޮނުވާފައެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
Ads by
މަގުބޫލު
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!