Sunday, 14 July 2024
Ads by

އެކި ސުފުރާ: ޗޮކްލެޓް ބޯލްސް

އެކި ސުފުރާ: ޗޮކްލެޓް ބޯލްސް

ބޭނުންވާތަކެތި:

44 މާރީ ބިސްކޯދު
200 ގްރާމް ރިޓްޒްބަރީ ޑާކް ކުކިންގް ޗޮކްލެޓް
¾ ޖޯޑު ގެރިކިރު
1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ވެނީލާ އެސެންސް

ތައްޔާރުކުރާނެގޮތް:

މާރީ ބިސްކޯދުތައް ފުނޑުފުނޑު ކޮށްލާށެވެ. ފުނޑުވި ބިސްކޯދާއި ގެރިކިރާއި ވެނީލާ އެސެންސް އެއްކުރާށެވެ. އެއްކުރި ސާމާނު 17 ބަޔަށް ބަހާލުމަށް ފަހު ކޮންމެ އެތިކޮޅެއް ބޯޅައެއް ގޮތަށް ދެއަތުން ވަށް ކޮށްލާށެވެ.
ދެން ބޯޅަތައް ގަނޑު ކުރާ ބަޔަށް ލާފައި ރަނގަޅަށް ސެޓްވަންދެން ބަހައްޓާށެވެ. ޗޮކްލެޓު ކުދި އެތިކޮޅު ކޮޅަށް ހުންނާނެ ގޮތަށް ކޮށާލާށެވެ. ދެން ޗޮކްލެޓްތައް ވިރުވާލާނީއެވެ. ގަނޑު ކުރާ ބަޔަށް ލި ބޯޅަތައް ޗޮކްލެޓުގެ ތެރެއަށްލާ އޭގައި ރަނގަޅަށް ޗޮކްލެޓް އުނގުޅާށެވެ.

އަނެއްކާވެސް ބޯޅަތައް ގަނޑުކުރާ ބަޔަށް ލާށެވެ. މިފަހަރު 15 މިނެޓެއް ހާއިރު ބެހެއްޓީމާ ރަނގަޅުވާނެއެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
AP24125045591180-1717571401
"ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަކީ އަދާކުރަން ޖެހޭ އަޚުލާޤީ އަދި ދީނީ ވާޖިބެއް"
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
Ads by
މަގުބޫލު
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
352573_6707d699-0_-scaled
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
345663_304e6724-f_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
352573_6707d699-0_-scaled
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
345663_304e6724-f_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި