Ads by
ޚަބަރު
އައްޑޫއިން ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ މީހުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓު އާންމުކޮށްފި 

އައްޑޫސިޓީގެ އަވަށްތަކުން ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ދާއިމީ ލިސްޓު އާއްމުކޮށްފިއެވެ.

Ads by Eki Online

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ވިދާޅުވީ ފުރަތަމަ މަރުހަލާގައި ގޯތި ދޫކުރަން ނިންމާފައިވަނީ  އައްޑޫ ސިޓީގެ ހިތަދޫއިން 500ގޯއްޗާއި ފޭދޫއިން 300 ގޯއްޗާއި، ހުޅުދޫއިން 100 ގޯތީގެ އިތުރުން، މީދޫއިން 100 ގޯތި ކަމަށެވެ.

އަދި އަމާޒަކީ 2024 ޖޫންމަހުގެ ނިޔަލަށް މިހާރު އާންމުކުރެވިފައިވާ ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ގޯތިދޫކޮށް ނިންމުން ކަމަށް ވެސް އައްޑޫ ކައުންސިލުން ވިދާޅުވިއެވެ.

ސަރުކާރުގެ ބިންވެރިޔާ ސްކީމްގެ ދަށުން ހުޅުމާލެއިން ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ވެސް މިހާރު ވަނީ ގޯތި ދޫކުރަން ފަށާފައެވެ.

ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން މާލެ ސަރަޙައްދުން ބަންޑާރަގޯތި ދޫކުރުމަށްޓަކައި ހިންގާ ބިންވެރިޔާ ސްކީމުގެ ދަށުން ގޯއްޗަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ޝަރުޠު ހަމަވީ 19639 މީހުންނަށް ގޯތި ލިބުނެވެ. އެއީ 9001 ގޯއްޗެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *