Wednesday, 24 July 2024
Ads by

އެކި ސުފުރާ: ޗިކަން ޕޮޕްސް

އެކި ސުފުރާ: ޗިކަން ޕޮޕްސް

ބޭނުންވާތަކެތި:

• 1 ކުކުޅު ބްރެސްޓް ( ބައި އިންޗިއަށް ކޮށާފައި)

• 3/4 ސައި ސަމްސާ މުގުރި މިރުސް

• 1/8 ސައި ސަމްސާ ރީނދޫ

• 1/2 ސައި ސަމްސާ ގަރަމް މަސާލާ

• ރަހަ ލާ ވަރަށް ލޮނު

• 1/2 ޖޯޑު ގޮދަން ފުށް

• 1/4 މުގުރި އަސޭ މިރުސް

• ކުޑަ ލޮނުކޮޅެއް

• 1 ބިސް

• ފާރޮށި ކުނޑި

ތައްޔާރުކުރާނެގޮތް:

އެންމެ ފުރަތަމަ ކުކުޅު މެރިނޭޓް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މުގުރި މިރުސް, ރީނދޫ, ގަރަމް މަސާލާ, ލޮނު ކުކުޅު އަޅައި އެއްކޮށްލުމަށް ފަހު 10 މިނެޓު ވަންދެން ރަނގަޅަށް މެރިނޭޓްކޮށްލާށެވެ. ދެން ފުށް މިކްސްއަށް ބޭނުންވާ ފުށް, އަސޭ މިރުސް, ލޮނު ތަށްޓެއްގައި ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލުމަށް ފަހު ބަހައްޓާށެވެ.

ވަކިން ތަށްޓެއްގައި ބިސް ވެސް ގިރާފައި އަދި ވަކިން ތަށްޓެއްގައި ފާރޮށި ކުނޑި ވެސް ތައްޔާރުކުރާށެވެ.

ކުކުޅު ރަނގަޅަށް މެރިނޭޓް ވުމުން ފުރަތަމަ ބިހުގެ ތެރެއަށް ފޯ ކޮށްލާށެވެ. އެއަށް ފަހު ފުށްގަނޑު ތެރެއަށް ލައި ރަނގަޅަށް ކޯޓު ކޮށްލުމަށްފަހު ފާރޮށި ކުނޑި ވެސް ރަނގަޅަށް އުނގުޅައި ފޯ ކޮށްލާށެވެ.

ކުކުޅުގައި ރަނގަޅަށް ފާރޮށި ކުނޑި ލެވުމުން ތެލުލާށެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
Majlis_majilis4
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ބަންގީގެ އަޑު އިއްވަން ފަށައިފި
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
Ads by
މަގުބޫލު
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!