Friday, 19 July 2024
Ads by

ދިވެހި ސިފައިންގެ އެއަރ ކޯރޕްސް އިފުތިތާހުކޮށް ޑްރޯން ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި

ދިވެހި ސިފައިންގެ އެއަރ ކޯރޕްސް އިފުތިތާހުކޮށް ޑްރޯން ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި

އެމްއެންޑީއެފް އެއަރ ކޯރޕްސް އިފުތިތާހުކޮށް ރާއްޖޭގެ އިޤުތިޞާދީ ސަރަޙައްދު ބަލަހައްޓަން ޑްރޯން ބޭނުންކުރަން ވަނީ ފަށާފައި - ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީވެރިޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް) އެއަރ ކޯރޕްސް އިފުތިތާހުކޮށްދެއްވައި، އަންމޭންޑް އޭރިއަލް ވެހިކަލް (ޔޫއޭވީ) ސިފައިންގެ ޚިދުމަތަށް ތަޢާރަފުކޮށްދެއްވައިފިއެވެ.

މާފަރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގައި މިރޭ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޔޫއޭވީގެ ޚިދުމަތް ތަޢާރަފުކޮށްދެއްވުމަށްފަހު، ރައީސް ވަނީ “އެމްއެންޑީއެފް އެއަރ ކޯރޕްސް” ގެ ނަމުގައި އިފުތިތާހުކޮށްދެއްވި ވައިގެ ސިފައިންގެ ޚިދުމަތް ފެށުމުގެ ޤަރާރުގައި ސޮއިކުރައްވާފައެވެ. އެއަށްފަހު އެމްއެންޑީއެފްއަށް ޔޫއޭވީ އާއި ‘އެއަރ ސަރވެއިލަންސް’ ގާބިލުކަން ހޯއްދަވައިދެއްވުމުގެ ޝަރަފުގައި، އެމަނިކުފާނަށް ހަތް ބަޑީގެ ސެލިއުޓެއް ދިވެހި ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުން ވަނީ އަރުވާފައެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ އެމްއެންޑީއެފް އެއަރ ކޯރޕްސްގެ ޚިދުމަތާ އެކު އެންމެ ފުރަތަމަ ވައިގެ ޚިދުމަތުގެ ތެރެއަށް އިފުތިތާހުކުރީ އަސްކަރީ ޑްރޯން ނުވަތަ ޔޫއޭވީ ކަމަށެވެ. މިރޭ އަސްކަރީ ދެ ޑްރޯން ތަޢާރަފު ކުރި ނަމަވެސް ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި “އަންމޭންޑް” އަދި “މޭންޑް” ސިސްޓަމްތައް ދިވެހި ސިފައިންގެ ތެރެއަށް އިތުރުކުރާނެ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ. އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެފައި ވަނީ ބަޖެޓު ތަންދޭ ވަރަކުން ވައިގެ ސިފައިންގެ ޚިދުމަތަށް އިތުރު ސާމާނު ގެންނާނެ ކަމަށެވެ.

ދިވެހި ސިފައިންގެ ތެރެއަށް ވައިގެ ޚިދުމަތް ތަޢާރަފުކުރުމާއި ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަސްކަރީ ޑްރޯން އޮޕަރޭޓްކުރަން ފެށުން މާފަރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގައި ފާހަގަކުރިއިރު، ޑްރޯން އޮޕަރޭޝަންތަކުގެ ބޭސްއެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ވެސް އެ އެއަރޕޯޓެވެ.

ރާއްޖޭގެ އިޤުތިޞާދީ ސަރަޙައްދު ބަލަހައްޓަން ތުރުކީން ގެނައި ތިން ޑްރޯންއަކީ އެ ޤައުމުން އުފައްދާ “ބައިރަކްތާރު ޓީބީ 2” ގެ ތިން ޑްރޯންއެވެ. ކުރިމަގުގައި އިތުރު ޑްރޯންތައް ގެނައުމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސްގެ އަރިހުގައި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ސާޖިދާ މުޙައްމަދާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފާއި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު، މުޙައްމަދު ޣައްސާން މައުމޫނާއި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ލެފްޓިނެންޓް ޖެނެރަލް ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުއްލަޠީފް އަދި ސިފައިންގެ އިސް ވެރިންނާއި ދައުލަތުގެ އިސް ވެރިންނާއި ރާއްޖޭގެ އަސްކަރީ ޚިދުމަތުގައި އިސް ދައުރެއް މީގެ ކުރިން އަދާކޮށްދެއްވާފައިވާ ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
Ads by
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި