Friday, 19 July 2024
Ads by

ޕެންޝަން ފަންޑަށް ބަދަލު ގެނެވޭނީ މަޖިލީސް ލިބިގެން: ރައީސް

ޕެންޝަން ފަންޑަށް ބަދަލު ގެނެވޭނީ މަޖިލީސް ލިބިގެން: ރައީސް

ރައީސް މުޢިއްޒު: ވިދާޅުވީ ޕެންޝަން ފަންޑަށް ބަދަލު ގެނެވޭނީ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން އެ ފުރުޞަތު ލިބިގެން ކަމަށް - ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް

ޕެންޝަން ފައިސާއަކީ ވަކި ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ ކަމަކަށް ވުމުން އެކަމަށް ބަދަލު ގެނެވޭނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އާންމުންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެއްވުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ “ރައީސްގެ ޖަވާބު”ސިލްސިލާގެ ތެރެއިން ހުޅުމާލެ ފްލެޓް H-16-16-05، ފާޠިމަތު ޙަސަން މަނިކު ވަނީ ވަޒީފާގައި އުޅޭއިރު ޕެންޝަނަށް ނަގާ ފައިސާ، ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށްފަހު ދަތި ހާލުގައި އުޅުނަސް ލިބޭނެ ގޮތެއް ނެތް ކަމުގެ ކަންބޮޑުވުމާ އެކު ޕެންޝަން ފަންޑަށް ޖަމާވާ ފައިސާ ލިބޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސިދާނެތޯ ސުވާލުކޮށްފައެވެ.

އެ ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ، ޕެންޝަނަކީ ވަކި ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ނަގަމުން އަންނަ އެއްޗަކަށް ވާތީ އެއަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނެވޭނީ ޤާނޫނު އިޞްލާޙު ކޮށްގެން ކަމަށެވެ.

“އަޅުގަނޑު ބޭނުން ޕެންޝަން ސްކީމް ވަރުގަދަކުރަން ވެސް. އޭގެން ފައިދާ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތުގައި ރައްޔިތުންނަށް ވާނެގޮތް ހަދަން. އެއަށް އެއްވެސް ކަހަލަ ބަދަލެއް ގެނެވޭނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިގެން،” – ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު

ރައީސް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ފާޠިމަތު ފާހަގަކުރެއްވި ކަންބޮޑުވުންތައް އެމަނިކުފާނަށް ގަބޫލުކުރެއްވޭ ކަމަށާއި އެއަށް ހައްލެއް ގެނެވެން އޮތީ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން އެކަނި ކަމަށެވެ.

“އެހެންވީމާ ތި ވިދާޅުވި ކަހަލަ އިޞްލާޙުތައް ގެނެވޭނެ ފުރުޞަތު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް ތެރެއިން ލިބިގެން ދިއުމަކީ ތި ވިދާޅުވި ކަހަލަ ކަންތައްތައް ކުރެވޭނެ ގޮތް، މަގުފަހިވާނެ ގޮތް،” – ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު

ހިނގަމުންދާ 19 ވަނަ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އޮތީ އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީއަށެވެ. ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށް މިހާރު ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އަންނަ މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
Ads by
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި