Ads by
ޚަބަރު
މާމިގިލީ ޕޯޓުގެ މަސައްކަތް އަލުން ފަށާނަން: މުޢިއްޒު

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްްގައްޔޫމްގެ ވެރިކަމުގައި ފެށި އދ. މާމިގިލީ ޕޯޓްގެ  މަސައްކަތް އަލުން އޭނާގެ ސަރުކާރެއްގައި ފައްޓަވައިދެއްވާނެކަމަށް ޕީޕީއެމް، ޕީއެންސީ ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު މުޢިއްޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Ads by Eki Online

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެންޕެއިނަށް އދ. މާމިގިއްޔަށް ވަޑައިގެން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން މުޢިއްޒު ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުން މިހާރު ބޭނުންވަނީ ބާރު ސްޕީޑުގައި ތަރައްގީ ގެނައުން ކަމަށެވެ. “މި ރަށުގެ ރައްޔިތުން ހަމަ ޔަގީނުން ވެސް އެ ކަން ބޭނުންވޭ. އެ ކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ އިހްސާސްކުރެވޭ” މުޢިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

މުޢިއްޒު ވިދާޅުވީ އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބް ކާމިޔާބު ކުރެވިއްޖެނަމަ ޕޯޓު ހަގީގަތަކަށް ހަދައި، ފީސިބަލް ތަނަކަށް ހެދުމަކީ ރަށުގެ ރައްޔިތުންނާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އަދި ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ޕޯޓުގެ ހިދުމަތް ފެށި ނަމަވެސް މި ސަރުކާރުން އެކަން ހުއްޓުވާފައިވާ ކަމަށް އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުން ބުނެފައިވާ ކަމަށް މުޢިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *