Monday, 22 July 2024
Ads by

ބިސް ވިއްކުމާއި ގެންގުޅުމާއި ރައްކާކުރުމުގައި ސަމާލުވާން އެމްއެފްޑީއޭއިން އެދިއްޖެ

ބިސް ވިއްކުމާއި ގެންގުޅުމާއި ރައްކާކުރުމުގައި ސަމާލުވާން އެމްއެފްޑީއޭއިން އެދިއްޖެ

ބިސް ކޭސްތަކެއް އުފުލަނީ: ބިސް ވިއްކުމާއި ގެންގުޅުމާއި ރައްކާކުރުމުގައި ސަމާލުވާން އެމްއެފްޑީއޭއިން ވަނީ އެދިފައި - ފޮޓޯ:މިހާރު

ބިސް ވިއްކުމާއި ގެންގުޅުމާއި ރައްކާކުރުމުގައި ސަމާލުކަން ދިނުމަށް މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ (އެމްއެފްޑީއޭ) އިން އެދިއްޖެއެވެ.

އެމްއެފްޑީއޭއިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ކުކުޅު ބިސް ވިއްކުމާއި ގެންގުޅުމާ އަދި ރައްކާކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ގޮތުގެ ސަބަބުން ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން ގެއްލުމުގެ ފުރުޞަތު ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ބިސް ވިއްކުމާއި ގެންގުޅުމާއި ރައްކާކުރުމުގައި ޢަމަލު ކުރަންވީ ގޮތް އެ އޮތޯރިޓީން ވަނީ ބުނެދީފައެވެ.

  • ނަޖިސް ހަރުލާފައި ނުވަތަ ބިހުގެ ތޮށި ހަޑިވެފައި ހުންނަ ބިސް ނުގަތުން
  • ފިނިކޮށް (އައިސް އަލަމާރީގައި) ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ބިސް ގަތުމަށް އިސްކަން ދިނުން
  • ބިހުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚު ބެލުން
  • މުއްދަތު ހަމަވެފައި ހުންނަ ބިސް ބޭނުން ނުުކުރުން
  • ރެނދުލާފައި ހުންނަ ބިސް ނުގަތުން
  • ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ބިސް ނުގަތުން
  • ބިސް ދޮވެގެން ބޭނުން ނުކުރުން
  • އެހެން ކާބޯތަކެތި ތަޣައްޔަރު ނުވާނެހެން އައިސް އަލާމާރީގައި ބިސް ރައްކާކުރުން

އެމްއެފްޑީއޭއިން ބުނެފައި ވަނީ ބިސް ދޮވެގެން ބޭނުންކުރުން ރަނގަޅު ކަމަކަށް ނުވަނީ ބިސް ދޮވުމުގެ ސަބަބުން ބިހުގެ އެތެރެއަށް ޖަރާސީމާއި ކެމިކަލް ވާސިލުވުމަށް މަގުފަހިވާނެތީ ކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ރޯނުފިލުވައި ހުންނަ ބިސް ބޭނުން ކޮށްގެން ތައްޔާރުކުރާ ކާބޯތަކެތި ބަހައްޓަން ޖެހޭ ފިނިހޫނުމިނުގައި ބެހެއްޓުމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށާއި މިފަދަ ތަކެތި އައިސްއަލާމާރިން ބޭރުގައި ދެ ގަޑިއިރަށް ވުރެ އިތުރަށް ނުބެހެއްޓުމަށް އެމްއެފްޑީއޭއިން ވަނީ އިރުޝާދުދީފައެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
Ads by
މަގުބޫލު
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!