Wednesday, 24 July 2024
Ads by

ބިންވެރިޔާ އަދި ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމް އާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް ބަލައި ލަފާ ދޭން “ހައުސިންގ ކޮމެޓީ” އުފައްދައިފި

ބިންވެރިޔާ އަދި ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމް އާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް ބަލައި ލަފާ ދޭން “ހައުސިންގ ކޮމެޓީ” އުފައްދައިފި

ބިންވެރިޔާ އަދި ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމް އާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް ބަލައި ލަފާ ދޭން އުފެއްދި ހައުސިންގ ކޮމެޓީގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ:ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ

ބިންވެރިޔާ އަދި ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމް އާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް ބަލައި ލަފާ ދިނުމަށް “ހައުސިންގ ކޮމެޓީ” ގެ ނަމުގައި ކޮމެޓީއެއް އުފައްދައިފިއެވެ.

ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން މިރޭ ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ ލަފާފުޅުގެ މަތިން ހައުސިންގ ކޮމިޓީ އެކުލަވާލާފައި ވަނީ 2022 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެ މިނިސްޓްރީން ފަށާފައިވާ ބިންވެރިޔާ އަދި ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމް އާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކާ އަދި ކުރިއަށް ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ނިންމަން ޖެހޭ ނިންމުންތައް ނިންމުމަށް ލަފާދިނުމަށް ކަމަށެވެ.

ހައުސިންގ ކޮމިޓީގައި ފަސް ބޭފުޅަކު ހިމެނޭ ކަމަށް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ. އެއީ؛

  • އަނީސާ އަޙްމަދު
  • އާމިނަތު އީނާސް
  • އަޙްމަދު ޢަލީ މަނިކު
  • ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޔޫސުފް
  • މަރިޔަމް ފިޒާނާ ރަޝީދު

އެ ކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން މިއަދު ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގައި ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ބުނި ގޮތުގައި މި ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމެޓީގެ ޗެއަރއެއްގެ ގޮތުގައި ޢައްޔަންކުރައްވާފައި ވަނީ އަނީސާ އަޙްމަދު ކަމުގައެވެ. އަދި ކޮމިޓީގެ ވައިސް ޗެއަރއެއްގެ ގޮތުގައި ޢައްޔަން ކުރެއްވީ ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް ޔޫސުފް ކަމަށާއި މި ކޮމެޓީގެ ސެކެޓްރިއޭޓް ބަލަހައްޓާނީ އެ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ކަމަށް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

ރައީސް މުޢިއްޒުގެ ސަރުކާރުން މިފަދަ ކޮމެޓީއެއް އުފައްދާފައި މި ވަނީ ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހުގެ ސަރުކާރުން އިމާރާތް ކުރަން ފެށި 4،000 ފްލެޓު ލިބޭނެ ކަމަށް ކަނޑައެޅި މީހުންގެ ލިސްޓާ ގުޅޭގޮތުން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން އެ ކޮމިޝަނުން ހިންގި ތަޙުޤީޤަގަކަށް ފަހުގައެވެ. އެ ތަޙުޤީޤަށް ފަހު އޭސީސީން ބުނެފައި ވަނީ ފްލެޓު ދިނުމަށް ޝަރުތު ހަމަވާ ކަމަށް ކަނޑައެޅި 59.6 އިންސައްތަ މީހުންގެ ޝަރުތު ހަމަނުވާ ކަމަށެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
Majlis_majilis4
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ބަންގީގެ އަޑު އިއްވަން ފަށައިފި
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
Ads by
މަގުބޫލު
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!