Friday, 19 July 2024
Ads by

އެކި ސުފުރާ: ކަނަމަދު ކޭކް

އެކި ސުފުރާ: ކަނަމަދު ކޭކް

ބޭނުންވާ ތަކެތި:

150 ގުރާމު ކަނަމަދު (ކައްޗަށް ކޮށާފައި)
150 ގުރާމު ހަކުރު (މިކްސްޗަރުން މުގުރާފައި)
150 ގުރާމު ފުށް
1 މޭޒުމަތީސަމުސާ ބޭކިން ޕައުޑަރު
1 ސައިސަމުސާ ވެނީލާ އެސެންސު
2 ކުކުޅު ބިސް
1 މޭޒުމަތީސަމުސާ މާޖިރީން
2 ސަމްސާ ކޮކޯ ޕައުޑަރ
½ ޖޯޑު ލެކުނޯ މިލްކް ނުވަތަ ޑަޗް ލޭޑީ މިލްކް

70 ގްރާމް ބަޓަރ
3/4 ދަޅު ގެރިކިރު
1 ސަމްސާ ކޮކޯ ޕައުޑަރ

ތައްޔާރުކުރާނެގޮތް: 

ފުށާއި ބޭކިން ޕައުޑަރު އެއްކޮށްފައި ފުރާނާލާށެވެ. ދެން މާޖިރީނާއި، ބިހާއި، ހަކުރު އެއްކޮށްފައި ހޭންޑް މިކްސަރަކުން ގިރާލުމަށް ފަހު ފުށާއި، ކިރު ފޮދު އަޅާލާށެވެ. އެ އަށް ފަހު، އަނެއްކާ ވެސް ގިރާލާށެވެ. ރަނގަޅަށް ގިރުމުން ކަނަމަދާއި ވެނީލާ އެސެންސު އެޅުމަށް ފަހު، ދެން ސަމުސަލަކުން ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްފައި، ޓްރޭއަކަށް (ފުލުގައި ތެޔޮފޮދެއް ހާކާފައި) އެޅުމަށް ފަހު ފިހެލާށެވެ. ކޭކް ފިހެވުމުން ޗޮކްލެޓް ގްލޭޒް ގެ ހުރިހާ އިންރިޑިއަންޓްސް ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލުމަށް ފަހު ކޭކް މައްޗަށް އަޅާލާށެވެ. އަދި މުގުރާފައި ހުރި ކަނަމަދު ކޮޅެއް މައްޗަށް އަޅާލާށެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
Ads by
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި