Monday, 22 July 2024
Ads by

އެކި ސުފުރާ: ތަންދޫރީ ޗިކަން

އެކި ސުފުރާ: ތަންދޫރީ ޗިކަން

ބޭނުންވާތަކެތި:

500 ގ. ބޯންލެސް ޗިކަން (ކޮށާފައި)

2 މޭޒުމަތީ ސަމްސާ ތަންދޫރީ ޕޭސްޓް

2 ލޮނުމެދު (ޗަސްކޮށްފައި)

2 މޭޒުމަތީ ސަމްސާ ލުނބޯ ހުތް

½ 1 ސައި ސަމްސާ ގަރަމް މަސާލާ

½ 1 ޖޯޑު ޕްލެއިން ޔޯގަޓް

ތައްޔާރުުކުރާނެގޮތް:

ތައްޓަކަށް ތަންދޫރީ ޕޭސްޓް، ލޮނުމެދު، ލުނބޯ ހުތް، ގަރަމް މަސާލާ، އަދި ޔޯގަޓް އެޅުމަށް ފަހު އޭގެ ތެރެއަށް ކުކުޅުކޮޅު އަޅައި ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލާށެވެ. އަދި މެރިނޭޓް ކުރުމަށް ދެ ގަޑިއިރު ވަންދެން ފުރިޖުގައި ބަހައްޓައިލާށެވެ.

އަވަން 180 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސްއަށް ހޫނު ކުރުމަށް ފަހު 40-30 މިނެޓް ވަންދެން މި ކުކުޅުކޮޅުތައް އަވަންގައި ފިހެލާށެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
Ads by
މަގުބޫލު
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!