Sunday, 14 July 2024
Ads by

ހިންނަވަރުގެ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ގޮތުން ކޮންސްޓްރަކްޝަން މިނިސްޓްރީ ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ހިންނަވަރުގެ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ގޮތުން ކޮންސްޓްރަކްޝަން މިނިސްޓްރީ ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ހިންނަވަރުގެ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް އާރުޑީސީން ކުރިއަށް ގެންދަނީ - ފޮޓޯ:އާރުޑީސީ

ޅ. ހިންނަވަރުގެ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ގޮތުން ކޮންސްޓްރަކްޝަން މިނިސްޓްރީ ދެ ލައްކަ ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފިއެވެ.

އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އީޕީއޭ) އިން މިއަދު ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ހިންނަވަރުގެ މަގު ހެދުމާއި ފެން ހިންދާ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުމުގެ ގޮތުން އެ އެޖެންސީން ފާސްކޮށްފައިވާ ތިމާވެއްޓަށް އަސަރު ފޯރާނެ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓު (އީއައިއޭ) ގައިވާ ކޮންސެޕްޓުގައި ހިމެނިފައި ނުވާ މަގުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމާ ގުޅިގެން އެ މައްސަލަ ބެލި ކަމަށެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން އެއްކުރެވުނު މަޢުލޫމާތުންނާއި ކޮންސްޓްރަކްޝަން މިނިސްޓްރީ އާ އެ އެޖެންސީ އާއި އެ މަސައްކަތުގެ ކޮންޓްރެކްޓަރ ރޯޑް ޑެވޮލަޕްމަންޓް ކޯރޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް (އާރުޑީސީ) އާ ދެމެދު ބަދަލުކުރެވިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ހިންނަވަރުގައި މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަން ޔަގީންކުރެވިފައިވާ ކަމަށް އީޕީއޭއިން ބުނެއެވެ.

އީޕީއޭއިން ބުނި ގޮތުގައި ހިންނަވަރުގެ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ އީއައިއޭ އާ ޚިލާފަށް، އީއައިއޭގައިވާ ކޮންސެޕްޓުގައި ހިމެނިފައި ނުވާ މަގުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރުމާ ގުޅިގެން، އެ މަސައްކަތުގެ އެދިޔާރަކީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މިނިސްޓްރީ ކަމަށް ވާތީ، ތިމާވެއްޓަށް އަސަރު ފޯރާނެ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓު ހެދުމާ ބެހޭ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދެ ލައްކަ ރުފިޔާއިން އެ މިނިސްޓްރީ ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވާ ކަމުގައެވެ.

ޖޫރިމަނާ ފައިސާ އެއް މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދެއްކުމަށް ކޮންސްޓްރަކްޝަން މިނިސްޓްރީއަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށް ވެސް އީޕީއޭއިން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
AP24125045591180-1717571401
"ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަކީ އަދާކުރަން ޖެހޭ އަޚުލާޤީ އަދި ދީނީ ވާޖިބެއް"
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
Ads by
މަގުބޫލު
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
352573_6707d699-0_-scaled
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
345663_304e6724-f_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
352573_6707d699-0_-scaled
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
345663_304e6724-f_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި